Становище на обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД относно начислените суми за прогнозно потребена топлинна енергия за м. ноември 2020 г.

Начислените от „Топлофикация София“ ЕАД суми за прогнозно потребена топлинна енергия за м. ноември 2020 г. предизвикаха широк обществен отзвук и медиен интерес, поради обстоятелството, че същите се различават в сравнение с начислените суми за м. ноември 2019 г. Изложеното предпоставя необходимостта от широка разяснителна кампания сред гражданите във връзка с начислените суми за прогнозно потребена топлинна енергия за м. ноември 2020 г., каквато вече се провежда от дружеството.

Обществените посредници също намират, че следва да изразят становище по поставяните от гражданите проблеми, на основание чл. 4, ал. 1, т. 5, вр. чл. 2, ал. 2 от Правилата за организацията и дейността на обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД, в изпълнение на мисията им да съдействат за решаване на споровете между „Топлофикация София“ ЕАД и клиентите на дружеството или други лица във взаимен интерес.

След запознаване със становището на дружеството и поставените въпроси от граждани, придобили и медийна известност, обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД изразяват становище, че начислените суми за прогнозно потребена топлинна енергия през м. ноември 2020 г. са определени съгласно действащата нормативна уредба и отразяват спецификите, свързани с потреблението на топлинна енергия през м. ноември 2020 г.

Потреблението на топлинна енергия през всеки един отделен отоплителен сезон разкрива индивидуални специфика и автоматична съпоставка с потреблението през предходен отоплителен сезон, без да се отчитат данните за потреблението през съответните месеци на различните отоплителни сезони, не следва да се прави, тъй като не води до валидни резултати. Акцентирайки само на крайната цифра във фактурата,  без да се анализира начинът на нейното формиране и факторите, допринесли за формирането ѝ, създава невярна представа за начина на начисляване на месечното задължение на клиентите на дружеството и води до преднамерено нарушаване на комуникацията между дружеството и клиентите. Създаването на внушения за злоупотреби при формиране на сумите за прогнозно потребление, без да се отчита наличието на обективни данни, обуславящи формирането на сумите по фактурите, може да бъде обяснено единствено и само с тенденциозно отношение към дейността на дружеството. Провеждането на поредната проверка за дейността му ще отклони отново ресурс от служителите, което при усложнената епидемиологична обстановка ще доведе до неоправдано нарушаване на ритъма на работа на дружеството.

Размерът на сметките за м. ноември 2020 г. е определен от едновременното въздействие на три фактора, които са безусловни.

  1. Отоплението в гр. София през отоплителен сезон 2020/2021 г. бе пуснато на 26.10.2020 г. Така дните за отопление през м. ноември 2020 г. са 30. За сравнение, отоплителният сезон 2019/2020 г. започна на 05.11.2019 г. Така повечето абонатни станции имаха 25 или 24 дни за отопление в зависимост от техническото им включване. През сезон 2018/2019 г. отоплението бе стартирано на 07.11.2018 г. И двата отоплителни сезона, когато парното бе пуснато през м. ноември, могат да се считат за нетрадиционни от гледна точка на стартиране на отоплението. В предходните над 15 сезона отоплението е пускано винаги през м. октомври, дори и в неговото начало. Пускането на парното е съответствало на условията за това, а именно 3 последователни дни с температура под + 12 °C и дългосрочна прогноза за застудяване.
  2. Според НИМХ средномесечната температура е била  9,7 °C  през м. ноември 2019 г., а 5,3 °C  през м. ноември 2020 г. Разлика само от 1 °C води до охлаждане на сградите, а наличието на вятър засилва още повече този процес. Метеорологичните условия през м. ноември 2020 г. са характерни с трайно ниски температури. Докато през м. ноември 2019 г. времето почти през целия месец беше необичайно топло за сезона.
  3. Епидемиологичната обстановка, довела до прекратяване на присъствения учебен процес и извършване на трудова дейност в домашни условия, също доведе до увеличаване на потреблението на битовите клиенти и то не само на топлинна енергия.

          Съчетаването на посочените три фактора обективно обуслови завишаване на размера на прогнозно начислените суми за топлинна енергия за м. ноември 2020 г.

          При сравнение на сметките при домакинства, които отопляват имотите си с уреди на ел. ток или газ през м. ноември 2020 г. се установява същата тенденция за увеличаване на фактурираните суми в сравнение с м. ноември 2019 г.

          В самите фактури, издавани от „Топлофикация София“ ЕАД, е налична информация за клиентите за начина на формиране на задължението и сравнение със същия месец от предходния сезон. Във фактурата на дружеството наличната информация е и графично оформена, след съгласуване с Омбудсмана на Република България. Фактурата на „Топлофикация София“ ЕАД е с изчерпателно  съдържание, и от нея могат да се направят изводи, които да позволят на клиентите да разберат по какъв начин е формирано задължението им.

          Необходимо е да се отчита и фактът, че задълженията за м. ноември 2020 г. са прогнозни и при евентуално тяхно просрочие не се начислява лихва за забава. Самата прогноза е формирана от фирмата за дялово разпределение, която обслужва топлоснабдения имот. Също така разпределението за месеца отново е извършено от фирмата за дялово разпределение. Клиентите имат възможността да коригират своята прогноза, в случай, че считат, че потребяват по-малко топлинна енергия. Намаляването на прогнозата на отделен клиент не се отразява на останалите потребители в сградата – етажна собственост. Но намаление, направено само с цел плащане на по-ниски прогнозни сметки и което не съответства на реалното потребление, води до рязко увеличаване на дължимата сума за доплащане след установяване на реалното потребление при годишния отчет на уредите, което може да доведе до създаване на напрежение сред клиентите на дружеството и затруднения във връзка със заплащане на реално дължимите суми.

          Обществените посредници са на мнение, че от страна на дружеството се предприемат действия по подобряване на комуникацията на клиентите с „Топлофикация София“ ЕАД. Нагледен пример за това са новите функционалности на сайта на дружеството и оформлението на месечните фактурите.

          Считаме, че с оглед подобряване на комуникацията на дружеството с неговите клиенти, е необходимо от страна на „Топлофикация София“ ЕАД да продължат да се прилагат установените вече добри практики, както и да се въведат нови такива, а именно:

  1. Да продължи публикуването на информация за размера на доставената топлинна енергия от „Топлофикация София“ ЕАД към клиентите за съответния месец за отоплителен сезон 2020/2021 г. и същия месец на предходния, както бе направено на 18.11.2020 г. в сайта на дружеството за м. ноември 2020 г. Това предложение е отправено от посредниците в техните редовните доклади за дейността им.
  2. Информация за размера на доставената топлинна енергия от „Топлофикация София“ ЕАД да се публикува едновременно с въвеждането на месечните задължения на клиентите на сайта на дружеството.
  3. Дружеството да предоставя едновременно с въвеждането на месечните задължения на клиентите на сайта си и електронни фактури на клиентите, както при извършване от страна на клиенти проверка в сайта, раздел „Битови клиенти“ чрез въвеждане на номер на инсталация и номер на договорна сметка.
  4. Дружеството да комуникира с фирмата, извършващата доставката на фактурите на хартиен носител, за да се обезпечи тяхната своевременна и коректна  доставка до клиентите.
  5. Да се обмисли възможността за договаряне с фирмите за дялово разпределение на междинен отчет на уредите на клиентите през м.01.2021 г. в условията на епидемиологична обстановка и за предоставяне на информация на клиентите за реално потребена енергия към 01.2021 г. енергия, с оглед евентуална промяна на прогнозата.

          Обществените посредници ще продължат своята работа по подобряване на комуникацията на дружеството с клиентите, като са готови да предоставят разяснения на всеки клиент относно съдържанието на фактурата по партидата и да работят за противодействие на всяко недобросъвестно въздействие върху обществените нагласи и общественото мнение, което не почива на обективни тенденции и реалната житейска логика.