There is no video clip yet

 


 

 

Oct. 18, 2021

Информация на "Топлофикация София" ЕАД относно обновения сайт на дружеството и новите възможности на клиентите за информация.

Уважаеми клиенти,

Топлофикация София ви уведомява, че сайтът на дружеството www.toplo.bg е обновен, с по-лесна навигация и повече функционалности. Новата му визия и структура, се отличават с модерен и изчистен дизайн, олекотен начин на поднасяне на информацията и по-добра четимост. Подобрено е намирането на информация по ключови думи, а бързи бутони от всяка страница дават възможност за връзка с дружеството, чрез имейл, телефон или контактна форма. Добавена е важна информация, услуги и цени за дейността на фирмата за топлинно счетоводство на Топлофикация София ЕАД. Чрез функционалността „Моят портал“ на абонатите ще бъде предоставяна информация само за регистрирани и идентифицирани потребители, с което се постига по-високо ниво на защита на личните данните. В „Моя профил“, клиентът има достъп до своите фактури, ще може ще да получава известия от Дружеството, да се информира за авариите в своя район, както и да изпраща сигнали за нередност. Абонатите, които вече са заявили желанието си да получават електронна фактура, ще продължат да я получават, но за да имат достъп до функционалностите на „моят портал“ ще е необходимо да направят регистрация. В новия формат на сайта е оптимизирана и добре визуализирана информацията за районите с нарушено топлоподаване, като търсачка дава възможност бързо да откриете дали във вашия район се извършват ремонтни дейности. В следващите месеци услугите, които се представят, онлайн ще бъдат надграждани и допълвани.

При необходимост от допълнителна информация или съдействие при регистрация моля свържете се с нас на 0700 11 111

Oct. 7, 2021

https://council.sofia.bg/documents/20182/880994/%D0%A1%D0%9E%D0%9021-%D0%92%D0%9A66-9055-%D0%95%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf/c5e0e7e0-3664-4899-a8b7-acd0a6f30875

Aug. 16, 2021

Общи фактури на "Топлофикация София" ЕАД за сезон 2020/2021 г.

На сайта на "Топлофикация София" ЕАД /https://toplo.bg/ са налични общите фактури на клиентите за отоплителен сезон 2020/2021 г. От тях може да се получи информация за начислената реално потребена енергия, платени суми, относими за периода и наличието на суми за възстнавовяване или доплащане. Дружеството е създало организация за получаване на надвнесени суми, като можете да запазите час за това: https://toplo.bg/blog/2021/07/23/zapasi-chas.
Суми се възстановяват само при разлика от фактурираното и реално потребено количество енергия, но само при пълно изплащане на прогнозните фактури. В случай, че клиентите не заяват получаване на каса или по банка на суми за възстановяване, то дружеството ще приспада от тях бъдещи задължения до изчерпване на сумата за възстановяване.
След установяване на реално потребената енергия фирмите за дялово разпределение са изготвили новите прогнози за топлинна енергия за сезон 2021/2022 г. Клиентите трябва да отчитат и факта, че цената на топлинната енергия за сезон 2021/2022 г., в сила от 01.07.2021 г. е 98,48 лв. за МВтч без ДДС при 82,09 лв. за МВтч до 01.07.2021 г.
При необходимост обществените посредници могат да извършат проверка по всяка една фактура и да дадат разяснения по нея.
Възможна е корекция на общата фактура при наличие на възражения на клиенти в етажната собственост по изравнителните сметки, изготвени от фирмите за дялово разпрезеление. Крайният срок за рекламации и възражения е 31.08.
Върху задълженията по общите фактури ще се начислява лихва след 14.09.2021 г., когато е крайния срок за плащане на фактурите. В случай на невъзможност за плащане на цялото задължение клиентите могат да сключат споразумение за разсрочено му плащане съгласно условията на дружеството. При ниски доходи или трайни заболявания, удостоверени с документи, клиентите могат да потърсят обществените посредници за изготвяне на придружителни писма за облекчени условия по споразумунието.

Jul. 22, 2021

„Топлофикация София“ ЕАД започна да изготвя общите фактури на клиентите за отоплителен сезон 2020-2021г. съгласно данните от изравнителните сметки, предоставени от топлинните счетоводители.

„Топлофикация София“ ЕАД започна да изготвя общите фактури на клиентите за отоплителен сезон 2020-2021г. съгласно данните от изравнителните сметки, предоставени от топлинните счетоводители.С цел максимално улеснение на клиентите „Топлофикация София” ЕАД предлага няколко възможности за възстановяване на суми от годишно изравнение.Потребителите, желаещи да получат парите си по банков път, следва да подадат заявление на и-мейл адрес: inf_r@toplo.bg или в центровете за обслужване на клиенти на посочените адреси. Заявлението е достъпно в сайта на дружеството – www.toplo.bg в раздел „Битови клиенти“, рубрика „Дялово разпределение“. Заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата или подадени в центровете за обслужване на клиенти.

Дружеството предлага и още една възможност – сумите да бъдат оставени за покриване на бъдещи сметки за топлинна енергия до изчерпването им.

Потребители, които предпочитат да получат сумите в брой, могат да го направят в посочените центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД. За тази цел от 19 юли 2021 г. е удължено работно време на центровете. Повече информация за адресите и работното им време клиентите могат да получат от приложената по-долу таблица. .Напомняме на потребителите, че съгласно нормативните разпоредби възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2021 г. След тази дата няма да има възможност за корекции на изравнителните сметки.

Възстановяването на суми от изравнение се извършва в следните центрове за обслужване на клиенти:
ж.к. „Борово”,

ул. „Ястребец” № 23Б

Център за обслужване на клиенти -

Централно управление

8:30ч. – 18:00 ч.

бул.„Княз Александър Дондуков”№ 56

Център за обслужване на клиенти - Център 3

7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

Център за обслужване на клиенти - Център 1

7:00 ч. –18:30 ч.

бул.”Цариградско шосе” № 28Б

Център за обслужване на клиенти - 4км.

7:00 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера

Център за обслужване на клиенти - Младост

7:00 ч. – 18:30 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101

Център за обслужване на клиенти - Люлин

7:00 ч. –18:30 ч.

Jul. 13, 2021

Нова визия на общата фактура за отоплителен сезон на "Топлофисация София" ЕАД

"Топлофикация София" ЕАД предоставя нова визия на общата фактура за отплителния сезон. На сайта си https://toplo.bg/ дружеството предоставя следната информация:
Новата обща фактура за отоплителен сезон 2020/2021 на Топлофикация София с опростено представяне на информацията вече e факт. Тя е разработена така, че максимално да се доближава до вече позната на потребителите месечна фактура, която дружеството въведе в началото на изтеклия отоплителен сезон. На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане. Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващата страница са поместени подробни разяснения и полезни факти. Новият формат на фактурите беше обсъден на работни срещи с екип от експерти, а впоследствие беше тестван сред потребители.
Промените в оформлението са приложени за различните форми на заплащане на използваната топлинна енергия – прогнозно потребление и заплащане на равни месечни вноски.

В новите фактури все още фигурират и досегашните потребителски реквизити, като абонатен номер, заедно с въведените от новата информационна система – номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни фигурират едновременно, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат и да се ориентират в данните.

На първа страница от общата фактура е посочен реалният разход за топлинна енергия по двата ценови периода, изчислен от фирмите за дялово разпределение. Стойността на потребеното количество енергия за отчетния период е видимо в последния ред на първата таблица.
На начална страница е добавено поле, в което е посочена сумата за доплащане или връщане по общата фактура. Информацията е изнесена на отделен ред за по-голяма яснота и прегледност, а начинът, по който е формирана, е показан е в отделна таблица.
Допълнително е посочен и крайният срок за рекламации по изготвените изравнителни сметки.
На втора страница на общата фактура клиентите могат да видят разяснителна информация за издадените кредитни известия за прогнозно начислена топлинна енергия. За тези, които са избрали да заплащат на равни месечни вноски, са добавени фактурираните по месеци равни месечни вноски и прогнозно начислени суми за отчетния период.
В новата обща фактура е направено допълнително пояснение относно възможните разлики с изравнителните сметки, които потребителите са получили от топлинните си счетоводители. Това се налага, тъй като справките от фирмите за дялово разпределение не отразяват извършените през отчетния период плащания.
За улеснение на клиентите във фактурите са посочени различните възможности за плащане, както и адресите на клиентските центрове на Топлофикация София.
Детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения може да се види на сайта на дружеството.
Топлофикация София обръща специално внимание и на възможността клиентите да заявят получаване на електронна фактура през сайта на дружеството www.toplo.bg . Наред с удобствата за клиента, изборът за получаване на електронна фактура е израз на отговорност към природата и опазването на нейните ресурси.

Jul. 2, 2021

Цената на парното се политизира, а не трябва

https://www.dnes.bg/stranata/2021/07/01/inj-kremen-georgiev-cenata-na-parnoto-se-politizira-a-ne-triabva.495523

Jul. 1, 2021

КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ОТ 1 ЮЛИ 2021 г.

Цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%

Основните причини за нарастването са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Комисията утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество, след извършен регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел за периода 1.07.2021-30.06.2022 г.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени : за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД - 98,48 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh, за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 98,29 лв./MWh, за „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 96,01 лв./MWh, за „Топлофикация ВТ“ АД - 107,47 лв./MWh, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 100,96 лв./MWh.

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия за бита са : за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh, за „Топлофикация - Перник“ АД - 84,32 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД - 78,18 лв./MWh , за „Топлофикация - Габрово“ ЕАД - 108,06 лв./MWh.

Като национален регулаторен орган КЕВР регулира цените в съответствие с нормативната уредба и актуалните пазарни условия. Основен приоритет на Комисията е да защитава интересите на потребителите и да предотвратява злоупотреба с господстващо положение, като отчита и интересите на енергийните дружества, при спазване изискванията за икономическа обоснованост на цените на услугите и за възстановяване на разходите.

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли т.г. е продиктувано преди всичко от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии. Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите. В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%. При международните цени на петрола също е налице рязък скок - с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent. Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150 % в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

Отчитането на актуалните цени към м. юни 2021 г. на природния газ и на въглеродните емисии наложи Комисията да ревизира първоначалните си изчисления за цените на топлинната енергия, които бяха изготвени на база на техните котировки към края на м. април. Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ MWh, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв./ MWh. Заложената цена на СО2 квоти от 47 евро/тон емисии също претърпя корекция и във финалното решение тя е 51 евро/тон. България не разполага със собствени ресурси на петрол и природен газ и тези суровини се доставят изцяло от внос. По тази причина Комисията няма друг избор, освен да отрази в ценовите си решения влиянието на постоянно повишаващите се цени на международните пазари на тези ценообразуващи елементи, тъй като те са обективен фактор и регулаторът не разполага с механизъм за въздействие върху тях. Комисията е наясно, че по-високите цени на топлинната енергия ще се отразят неблагоприятно за потребителите на услуги, но отказът да бъдат отчетени действащите в момента пазарни фактори създава рискове за срив в дейността на енергийните дружества, които ще бъдат в невъзможност да покриват нарасналите си разходи.

В решението на Комисията за всяко едно топлофикационно дружество е определена индивидуална прогнозна годишна цена на топлинната енергия за регулаторния период, в зависимост от неговата специфика – брой на абонатите, размера на топлопреносната мрежа и съоръженията по нея, начина на производство на топлинна и електрическа енергия и др. Определянето на прогнозна цена на топлинната енергия е извършено от регулатора в съответствие с промените в Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия. Комисията осъществи ценово прогнозиране след анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата в съответствие с тенденциите на международни газови пазари и сключените на тях фючърсни сделки. В прогнозната цена на природния газ регулаторът отчете данните за петролната и хъбова компонента в търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар. Взети са предвид прогнозните цени по тримесечия, в които са включени и цената за задължения към обществото и компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер на 2,5% от средната покупна цена на природния газ.

По отношение на СО2 квоти Комисията определи тяхната прогнозна цена през новия регулаторен период в размер на 51 евро/t СО2. Към момента действащата спот цена на Европейската енергийна борса е над 55 евро/тон емисии, с тенденция да продължи да нараства.

Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия дава възможност по време на ценовия/регулаторния период Комисията да изменя цените на топлинната енергия, при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата.

С цел да не бъде допуснат допълнителен ръст на цените на топлинната енергия Комисията положи всички усилия за намаляване на разходите на енергийните дружества, извън тези за природен газ и за емисии. В заявленията на дружествата бяха нанесени сериозни корекции. Не бяха приети исканията за повишаване на разходите за заплати, инвестиции, ремонти, амортизации и за поддръжка на съоръжения, които биха довели до допълнително увеличение на цената на топлинната енергия. В решението на регулатора тези разходи са ограничени и остават на нивата им през 2020 г. За първи път регулаторът драстично намали и технологичните разходи на дружествата по преноса на топлоенергия.

Комисията утвърди и окончателните цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57 %, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – с 3,74 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената "задължение към обществото".

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори. Цената „задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, като за клиентите на регулирания пазар е включена в цената за активна енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на електрическата енергия.

Електрическата енергия, необходима за покриване потреблението на регулирания пазар, е 10 984 721 MWh. Средната цена на електроенергията за регулирания пазар, след компенсиране от ФСЕС, е определена на 108,37 лв./MWh.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво - природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на ТЕЦ "Марица-изток 2" в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

Решенията на КЕВР за цените от 1 юли 2021 г. в сектор „Електроенергетика“ и в сектор „Топлоенергетика“ ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

Jun. 2, 2021

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9847743

Защо поскъпва топлинната енергия и какви са проблемите пред топлофикационните дружества - интервю на г-н Кремен Георгиев

May. 27, 2021

Столична община приема от Агенцията за търговия и развитие на САЩ безвъзмездна финансова помощ за план за модернизация на „Топлофикация София“ ЕАД

Планът ще анализира възможностите за цялостна реконструкция, оздравяване и рекапитализация на общинското дружество


Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, ръководителят на Агенцията за търговия и развитие на САЩ г-жа Ино Ибонг и Н. Пр. посланикът на САЩ г-жа Херо Мустафа подписаха споразумение за безвъзмездно финансиране за плана на Столична община за анализ на възможностите за оздравяване, модернизация, и рекапитализация на „Топлофикация София“ ЕАД. Анализът ще бъде извършен от екип от висококвалифицирани американски експерти в областта на инженеринга, финансите и правото, ръководен от водеща международна инженерингова компания.

С осигуряването на безвъзмездно финансиране от страна на Агенцията за търговия и развитие на САЩ още веднъж се потвърждават традиционно добрите взаимоотношения между двете държави, изградени в дух на приятелство, взаимопомощ и партньорство.

„Приемам с огромна благодарност безвъзмездната помощ от Агенцията за търговия и развитие на САЩ. Експертният анализ ще определи пътя за стабилизиране и модернизация на „Топлофикация София“, която осигурява топлоснабдяване на почти 1 млн. столичани. Сърдечно благодаря на Н. Пр. Херо Мустафа и нейния екип, които работиха активно за осигуряването на тази стратегическа помощ за София. Убедена съм, че нашето партньорство ще продължи в сферите на екологията и образованието с проекти, които подобряват качеството на живот на столичани“ – каза кметът Фандъкова по време на подписване.

В рамките на проекта се предвижда да се проучат всички възможности за модернизация на топлопреносната мрежа в София. Проектът ще стартира с анализ и актуализация на изложените в доклада на Столичния общински съвет (от юли 2019 г.) препоръки за модернизация и за намаляване на емисиите. Ще бъдат изготвени конкретни предложения за етапите на реализация и предложения за финансиране, които да гарантират финансовата стабилност на дружеството.

Проучването ще бъде проведено в следващите месеци, като експертите от САЩ ще посетят съоръженията на „Топлофикация София”. Те ще проучат техническото и финансовото състояние на дружеството, правната рамка и структурата на управление. Крайната цел е изработване на цялостен план с конкретни мерки за техническа модернизация и успоредно с това – за понижаване на емисиите на азотни оксиди съгласно Директива 2012/27 на ЕС. Всички предвидени дейности ще поставят основата на модернизацията на столичното централно топлоснабдяване.

Изпълнението предвижда използването на най-добрите международни практики като еталон за текущата експлоатация и модернизация на топлоцентрали.

Споразумението бе предварително одобрено от Агенцията за търговия и развитие на САЩ и единодушно подкрепено от Столичния общински съвет. То е изключително добра възможност за предприемане на стъпки за стабилизиране на общинското дружество и финансовите му резултати, за подобряване на топлопреносната мрежа и предоставяните услуги на 1 милион клиенти, без да се отрази финансово на потребителите и общинския бюджет.

Очаква се работата по създаването на плана да стартира незабавно и да приключи до края на 2021 г.

Mar. 12, 2021

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

В брой 21 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.
2. В чл. 38б се създава ал. 7:
„(7) Когато в сграда – етажна собственост, всички инсталирани средства за измерване на консумацията на топлинна енергия, енергия за охлаждане или топла вода за битови нужди и/или топлинните разпределители са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели се осигурява информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно. Тази информация може да се предоставя чрез интернет и се актуализира толкова често, колкото измервателните средства и използваните системи позволяват.“
3. В чл. 140 се създават ал. 7 и 8:
„(7) При монтиране на нови средства по ал. 1 същите са с дистанционно отчитане.
(8) Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б или се одобряват от него за използване в сградата.“

Feb. 26, 2021

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/02/25/4179093_toplofikaciia-sofiia_dava_33_mlnlv_v_novi_toploprovodi/

Столичната топлофикация е решила да инвестира 33.2 млн. лв. без ДДС в прокарването на нови присъединителни топлопроводи и изграждането на абонатни станции за нови и настоящи клиенти. Това показва справка в Агенцията за обществени поръчки, където общинското дружество е публикувало поръчка за сключване на рамково споразумение - ще се изберат няколко фирми, които ще работят по бъдещите проекти след допълнителен подбор от страна на дружеството.

Става въпрос за включването на приблизително 550 обекта към топлопреносната мрежа при средна дължина на присъединителното трасе за обект 50 метра. Предметът на поръчката е "до ключ" и на практика обхваща както проектирането, така и доставката, строително-монтажните работи и др.

Feb. 26, 2021

https://toplo.bg/blog/2021/02/25/news

Най-посещаваният клиентски център на Топлофикация София, в централното управление, вече предлага цифрова система за улеснено обслужване и избягване на образуване на опашки.

Новата система ще оптимизира процесите на работа с клиенти и същевременно ще облекчи натовареността на служителите.

Системата функционира без отпечатване на номера на хартия, а чрез повикване на клиентите по получения номер или заявено име. Технологията на работа е съобразена с околната среда, като напълно елиминира използването на хартия. Различни бутони за предварително вградените функции ще позволят на потребителите да изберат различни услуги според повода за посещението си и информацията, от която се интересуват. Изключителната гъвкавост на системата прави възможно постигането на висока степен на удовлетвореност в клиентите и минимализиране на неприятното чакане на опашки.

Освен оптимизиране на процесите в информационния център за обслужване на клиентите, внедряването на системата ще осигури дигитална база данни от поводите за посещенията им и необходимостта от предоставяне на допълнителна информация по възникналите въпроси. Това е първият клиентски център с внедрена система, като се планира въвеждането ѝ във всички останали до излизането на изравнителните сметки за отоплителния сезон.

Въвеждането на системата е част от стратегията на дружеството за дигитална трансформация и управление на процесите, началото на която бе поставено през 2020 г. с внедряването на интегрираната информационна система ERP SAP. Развитието на системата, възможността за надграждане на функциите и обвързването ѝ с уебсайта на дружеството, предвижда клиентите да могат да заявяват отдалечено своя номер за обслужване чрез мобилно устройство, като получават приблизителен час за обслужване, без да се налага изчакване на опашка.

Jan. 20, 2021

КЕВР ПРИЕ ДОКЛАДА ЗА ИЗВЪНРЕДНАТА ПРОВЕРКА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА УТВЪРДЕНИТЕ ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ В СМЕТКИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА М. НОЕМВРИ 2020 Г.

https://www.dker.bg/news/587/65/kevr-prie-doklada-za-izvnrednata-proverka-na-toplofikatsiya-sofiya-ead-otnosno-prilaganeto-na-utvrdenite-tseni-na-toplinnata-energiya-v-smetkite-na-potrebitelite-za-m-noemvri-2020-g/d,news-detail.html

Jan. 12, 2021

На заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на Столичния общински съвет, проведено на 11 януари 2021 г. бяха приети промени в Правилата за организацията и дейността на обществените посредници на "Топлофикация София" ЕАД.

Dec. 23, 2020

https://bnr.bg/horizont/post/101393836

Dec. 23, 2020

https://bnt.bg/news/kak-da-spestim-ot-toplo-bez-da-stoim-na-studeno-v284212-288896news.html

Dec. 18, 2020

Участие на Деян Дянков в БТВ на 18.12.2020 г. по темата за фактурите за м.11.2020 г.

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/visokite-smetki-za-parno-ot-toplofikacija-sofija-objasniha-kak-se-formirat-fakturite.html

Dec. 15, 2020

Становище на „Топлофикация София" ЕАД във връзка с решение на ВАС

Уважаеми клиенти,Във връзка с решение на Върховния административен съд № 15147/08.12.2020 г по адм. дело № 172/2019 г., с което се отменя влязло в сила решение № Ц-6/07.04.2017 г на КЕВР за цените на парното и топлата вода, бихме искали да заявим че:- „Топлофикация София“ ЕАД не е страна по административното дело.


- „Топлофикация София“ ЕАД извършва своята дейност в строго регулирана среда, спазвайки всички нормативни изисквания.


- Към днешна дата КЕВР не е излязла със становище по случая, което да задължава „Топлофикация София“ ЕАД с каквито и да е било действия към потребителите.

Уверяваме Ви, че дружеството ще спази всички законови и нормативни разпоредби.

Dec. 2, 2020

Промени в ЗЗД

В брой № 102/01.02.2020 г. на Държавен вестник е обнародван "Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите", касаещи десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица. Съгласно § 3. : "Законът влиза в сила в 6-месечен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Nov. 11, 2020

"Топлофикация на фокус" 11.11.2020 г. по Радио "Фокус"

http://focus-news.net/news/2020/11/11/2821253/deyan-dyankov-ombudsman-za-toplofikatsiya-sofiya-vse-poveche-potrebiteli-se-vazpolzvat-ot-vazmozhnostite-za-informatsiya-na-noviya-sayt-na-druzhestvoto.html

Nov. 6, 2020

Приключиха проверките на Министерство на енергетиката и КЕВР

https://toplo.bg/news/2020/11/06/333

Nov. 3, 2020

Александър Александров, „Топлофикация“: Парното в София е пуснато при над 80 % от абонатите Длъжници сме на софиянци, това е истината, посочи още Александров

https://dnews.bg/aleksandar-aleksandrov-toplofikacia-parnoto-v-sofia-e-pusnato-pri-nad-80-ot-abonatite.html?fbclid=IwAR2ggScj0VgPMczJUoqA4sYdkQkjNu3FmO1t6SNXKWWv_9UcFsVq0qPZaTI

Nov. 3, 2020
Oct. 22, 2020

Нова фактура за клиентите на "Топлофикация София" ЕАД

https://toplo.bg/about/faktura.html

Oct. 15, 2020

Решение № 466/08.10.2020 г. за избор на обществени посредници на "Топлофикация София" ЕАД

Р Е Ш Е Н И Е № 4 6 6
на Столичния общински съвет от 08.10.2020 година

За избор на обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.
На основание чл.219, ал.2, чл.221, т.11 от Търговския закон, чл.6, ал.2, т.1, във вр. с чл.8, ал.1, във вр. с чл.11, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Р Е Ш И :
1. Избира за обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД:
1.1. Ралица Янкова Илкова Петкова; 1.2. Христина Валериева Танчева;
1.3. Деян Пенев Дянков.
2. Възлага на кмета на Столична община да сключи договор с избраните лица, в който да се уредят правата и задълженията на страните, като дължимите вноски за здравно и социално осигуряване са за сметка на „Топлофикация София“ ЕАД.
3. Определя месечно възнаграждение за сметка на средствата от нелицензионната дейност на „Топлофикация София“ ЕАД, съгласно Решение № 577 по Протокол № 67/11.09.2014 година на Столичен общински съвет.
4. На основание чл.42, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, възлага на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране да осъществява контрол върху дейността на обществените посредници веднъж на два месеца.
5. Утвърдените с настоящото решение обществени посредници /омбудсмани/ на „Топлофикация София“ ЕАД да бъдат подпомагани от технически сътрудник. Определя месечно възнаграждение за сметка на средствата от нелицензионната дейност на „Топлофикация София” ЕАД - на техническия сътрудник - в размер на две минимални работни заплати за страната.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 08.10.2020 г., Протокол № 21, точка 4 от дневния ред, по доклад № СОА20-ВК66-5037/2/01.10.2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет: (п)

Елен Герджиков

Oct. 7, 2020

Експертът Иван Хиновски: "Топлофикация" има най-малка вина за проблема със сметките за парно

https://bntnews.bg/news/ekspertat-ivan-hinovski-toplofikaciya-ima-nai-malka-vina-za-problema-sas-smetkite-za-parno-1077277news.html?fbclid=IwAR1YNb0-LJv2fTrZRL3hiOFrI2uFxLCr8LCEAM-zBoveR1qg-ANtakD2fEA

Sep. 30, 2020

https://bnr.bg/horizont/post/101348635

Sep. 24, 2020

https://bnt.bg/news/kremen-georgiev-edinstveno-i-samo-problem-ima-pri-fakturata-na-toplofikaciya-sofiya-v271594-282792news.html

Sep. 18, 2020

Удължаване срока за обжалване на изравнителните сметки до 30-ти септември

„Топлофикация София“ ЕАД удължава срока за обжалване на изравнителните сметки до 30 септември 2020 г. Приканваме и сега клиентите, които имат въпроси, свързани не само с изравнителните сметки и общите фактури, но засягащи и други процеси от дейността на дружеството да се обръщат към експертите на „Топлофикация София“ ЕАД и след удължения срок за обжалване на изравнителните сметки. Дружеството гарантира, че за всеки изпратен сигнал ще бъде извършена проверка и всяка жалба ще получи отговор. Потребителите могат да подават жалби в Центровете за обслужване на клиенти, както и да използват следните комуникационни канали:

Sep. 3, 2020

Нови възможности за информация от сайта на дружеството

На сайта на „Топлофикация София“ ЕАД е активизирана още една функционалност, чрез която битовите клиенти ще могат да видят всички издадени им от дружеството месечни фактури от началото на 2020 г.Така всеки потребител ще разполага с необходимата му информация, за да проследи какви суми са му начислявани по сметките. Информацията може да бъде достъпена от битовите клиентите в раздел „Проверка на сметка“ -> „Битови клиенти“, като след това въведат в съответното поле номера на инсталацията и номера на договорната сметка.Новата функционалност на сайта на дружеството ще даде повече информация на потребителите и те ще могат значително по-бързо да си направят проверка за начислените и дължими суми след годишното изравняване.

Aug. 26, 2020

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/202123-ekspert-razyasni-zashto-se-stigna-do-haos-sas-smetkite-za-parno

Aug. 24, 2020

Нова функционалност на сайта на "Топлофикация София" ЕАД

„Топлофикация София“ ЕАД предоставя на своите клиенти още една възможност за информация по отношение на изравнителните сметки. В сайта на дружеството – www.toplo.bg, в секцията „Проверка на сметка“ е разработена нова функционалност, чрез която е визуализирано общото задължение на потребителя към текущия месец. Така в информацията на ред „Общо“ са отразени всички до сега приспаднати и дължими суми.

Допълнително, в отделен ред е посочена сумата, изчислена за прихващане от бъдещи сметки след ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия, съгласно Решение Ц-25 от 24 юни 2020 г. на КЕВР и отразяваща намалението на цената на природния газ за периода 01.07.2019 -31.03.2020 г. Също така клиентът може да види колко от тази сума остава за прихващане в следващите му сметки.

Aug. 24, 2020

Срок за възражение на индивидуалните справки пред фирмата за дялово разпределение

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

Чл. 70, ал.8 Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват в срок до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка.

Jul. 15, 2020

Информация от "Топлофикация София" ЕАД за възстановяване на суми от сезон 2019/2020 г.

„Топлофикация София“ ЕАД започна да възстановява на своите клиентите сумите от ретроактивното намаление на цената на природния газ и съответното намаление на цената на топлинната енергия за периода 07.2019 г. - 03.2020 г.
В сметките на всички потребители за м. юни 2020 г., независимо дали са на реален месечен отчет, на прогнозно потребление с годишно изравнение или заплащат на равни месечни вноски е извършено прихващане на сумите.
За същия месец (юни 2020 г.) остава месечната такса за дялово разпределение, която не влиза в цената на топлинната енергия и следователно няма да бъде прихващана.
„Изчислихме сумите за връщане на всички наши клиенти и започнахме да ги възстановяваме с юнските сметки за топла вода, за да могат хората по-бързо да се възползват от намалението на цената на топлинната енергия.“, коментираха от „Топлофикация София“ ЕАД.
Съгласно решението на КЕВР, конкретните суми за възстановяване се отнасят за периода 07.2019 г. - 03.2020 г. Според предписанието на регулатора, сумата за възстановяване на всяка месечна фактура за топлинна енергия в посочения период се изчислява по следната формула:
Сума за Възстановяване = (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по старата цена) – (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по новата цена)
Пример:
 Стара цена: 95,64лв. за 1 MWh
 Нова цена: 85,07лв. за 1 MWh
 Имаме месечна фактура за топлинна енергия с количество 3,276 MWh на стойност 313,32 лв.
 Сумата за възстановяване за съответния месец е: (3,276 х 95,64) – (3,276 х 85,07) = 313,32 – 278, 69 = 34,63 лв.
След извършеното първо прихващане с юнската сметка, клиентите ще могат да видят на отделен ред в месечното съобщение каква сума остава за възстановяване.
Пример:
Ако общо за даден топлоснабден имот трябва да бъдат възстановени 120 лева и от тях вече са прихванати с юнската сметка 24 лв., то в реда „Сума за възстановяване чрез прихващане за периода 07.2019 г. - 03.2020 г.“ ще фигурират 96 лв.
Усвояването ще се извършва всеки следващ месец до изчерпване на цялата преизчислена сума, отнасяща се за всеки конкретен имот.
Съгласно действащата нормативна уредба (ЗИД на ЗЕ), сумите за възстановяване от ретроактивното намаление на цената на природния газ, ще бъдат прихващани от бъдещи месечни сметки за топлинна енергия, както и от Общата фактура и изравнителните сметки по описания начин. На лицата, които са загубили качеството на клиент и не дължат суми за топлинна енергия, възстановяването на разликата ще се извършва, въз основа на писмено заявление с посочена банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.
Пресцентър „Топлофикация София“ ЕАД

Jul. 2, 2020

КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ЦЕНИ ОТ 1 ЮЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА И НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 82,09 лв./MWh бед ДДС.

Jun. 30, 2020

Провеждане на публичен подбор за избор на обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.

С решение № 278/25.06.2020 г. Столичният общински съвет реши да бъде проведен нов публичен подбор за избор на 3 (три) физически лица, които да извършват за период от 5 (пет) години дейността „Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация София” ЕАД”.

Jun. 11, 2020

“Топлофикация София“ ЕАД започва от днес да преизчислява сметките на своите клиенти

КЕВР определи ретроактивните цени на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, по които ще бъдат преизчислени сметките на потребителите. Намалението на цената на топлинната енергия от „Топлофикация София“ ЕАД, в сила от 1 юли 2019 г. е 11.16%. След това решение на КЕВР дружеството вече може да стартира процедурата за преизчисление на сметките на потребителите и да пресметне сумата за възстановява-не на всеки абонат.
По договорите за доставка на природен газ за периода 5 август 2019 г. -31 март 2020 г. на дружеството се възстановяват 59,4 млн. лева. Тази сума включва:
 17,2 млн. лв., които столичната Топлофикация, като производител на електрическа енергия, следва да върне във фонд „Сигурност на електроенергийната система.;
 9,6 млн. лв. ДДС;
 1,8 млн. лихви /платени към газовия доставчик/.
Остават 30,8 млн. лв., които „Топлофикация София“ ЕАД ще възстанови на клиентите си в след-ващите месеци.
„След като вече разполагаме с определената от КЕВР ретроактивна цена на топлинната енер-гия, предстои в 30-дневен срок да извършим преизчисленията. Във фактурите на потребителите ясно ще обозначим както съответния период, така и съответното намаление, което всеки ще получи.“, за-явиха от дружеството.
За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде направено приспадане на дължимите суми с фактурата за м. юни, която те ще получат след 15 юли. Ако сумата за възстановяване е по-голяма, приспадането ще продължи до ней-ното изчерпване.
За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчис-ляване и възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли.
В тази връзка напомняме на абонатите, че своевременното и точно изготвяне на изравнител-ните сметки зависи от отчет на разпределителите на радиаторите и водомерите за топла вода във всички имоти в сградата. Клиентите, които не са успели да осигурят достъп на една от двете дати, определени от топлинния счетоводител, имат възможност да заявят допълнителен отчет на трета, посочена от тях дата. Крайният срок за допълнителни отчети, възражения и рекламации е 31 август. След тази дата изравнителните сметки не могат да се преработват.

Jun. 11, 2020

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/195837-nyama-da-ni-vrashtat-v-broy-parite-za-nadplateni-smetki-za-parno

Jun. 10, 2020

Корекция на цената на топлинната енергия за клиентите на "Топлофикация София" ЕАД

На свое заседание КЕВР определи цена от 84,97 лв. за МВтч без ДДС за клиентите на дружеството за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г. Намалението е с 11,16%

Jun. 9, 2020

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/eksperti-okolo-20-shte-varnat-toplofikaciite-za-izminalija-otoplitelen-sezon.html

Jun. 8, 2020

„Булгаргаз“ ЕАД ще върне 59 мил. лева на "Топлофикация София" ЕАД

„Топлофикация София“ ЕАД получи от „Булгаргаз" ЕАД проект на споразумение, което съдържа изчислените суми за възстановяване по договорите за доставка на природен газ за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г. Сумата, която е посочена в документа и дружеството следва да получи е 59 милиона лева с включени лихви и ДДС.
„Очакваме КЕВР да утвърди ретроактивна цена на топлинната и електрическата енергия за същия период, за да направим съответните преизчисления. Тъй като дружеството произвежда и електрическа енергия, то част от посочената сума ще бъде възстановена на фонд „Сигурност на електроенергийната система.“, коментираха от „Топлофикация София“ ЕАД.
Съгласно промените в Закона за енергетиката, в 30 дневен срок след получаване на сумата от „Булгаргаз“ ЕАД, столичната Топлофикация ще извърши преизчислението на сметките на своите клиенти.
За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде направено приспадане на дължимите суми с първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до нейното изчерпване.
За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли.

Jun. 5, 2020

СЛЕД ИЗВЪРШЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА КЕВР ДАДЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

https://www.dker.bg/news/498/65/sled-izvrshenata-izvnredna-proverka-kevr-dade-na-toplofikatsiya-sofiya-ead-zadlzhitelni-ukazaniya-za-izplnenie/d,news-detail.html

Jun. 4, 2020

Ремонт на главния топлопровод, който топлоснабдява клиентите на дружеството от кварталите „Студентски град“, „Дървеница“, „Витоша“ и „Малинова долина“.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров се срещна с представители на студентските съвети. На срещата бяха обсъдени старта и времетраенето на предстоящия ремонт на главния топлопровод, който топлоснабдява клиентите на дружеството от кварталите „Студентски град“, „Дървеница“, „Витоша“ и „Малинова долина“.
Представителите на студентите изразиха разбиране и подкрепа за провеждането на реконструкцията предвид силно амортизираното състояние на съоръженията и опасността от авария по време на отоплителния сезон. Постигнато беше споразумение реконструкцията да започне на 13 юли, като топлата вода ще бъде спряна на 15 юли. Съгласно постигнатата договореност на срещата при столичния кмет г-жа Йорданка Фандъкова, времетраенето на ремонта беше съкратено с 20 дни. След неговото приключване „Топлофикация София“ ще възстанови на 21 август подаването на топла вода към кварталите „Студентски град“, „Витоша“ и „Малинова долина“, а към засегнатите отделни сгради от кв. „Дървеница“ топлоподаването ще бъде възстановявано поетапно в следващите дни.
На срещата присъстваха и г-жа Даниела Стефанова, организатор на гражданската петиция против спирането на топлата вода, кметът на район „Студентски“ г-н Петко Горанов и представители на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД.
Пресцентър „Топлофикация София“ ЕАД

Jun. 4, 2020

"Дневник": Борисов поиска смяна на независимия КЕВР заради прогнозите за по-скъпо парно

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/06/04/4075163_borisov_poiska_smiana_na_nezavisimiia_kevr_zaradi/?ref=home_NaiNovoto

Jun. 3, 2020

"Топлофикация София" намали продължителността на планирания ремонт, засягащ кв. "Студентски град", кв. "Витоша", кв. "Дървеница", кв "Малинова долина".

Дружеството е създало организация за работа, която ще позволи планирания ремонт на магистрален тръбопровод да бъде завършен за 40 дни.

Jun. 2, 2020

https://bnr.bg/horizont/post/101285901/jiteli-na-chetiri-stolichni-kvartala-peticia-sreshtu-grafik

Jun. 1, 2020

КЕВР УТВЪРДИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.

В решението на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 юни 2020 г. е в размер на 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за м.май 2020 г. в размер на 22.35 лв./MWh, намалението е с 2,02 лв./MWh., или с 9,04%.
Цените на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител, от 1.06.2020 г. остават непроменени. Няма изменение и на преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. „Регулаторът няма да допусне потребителите на топлинна енергия да бъдат ощетени и ще отрази намалената с 9% цена на природния газ в годишното си ценово решение за топлинната енергия, което предстои да бъде прието на 1.07.2020 г.“, заяви на онлайн брифинга председателят на КЕВР.

May. 22, 2020

Промени в ценообразуване на топлинната енергия

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F35AF5C2B4A64FE7C718BB12B2DA0D3D?idMat=148352

May. 22, 2020

Начисляване на лихви по задължения

Закона за мерките и действията по време на извънредно положение е обявен с Решение на народното събрание от 13.03.2020 обн. ДВ, бр. 28 на 24.3.2020 г. В тази връзка „Топлофикация София” ЕАД прекрати начисляването на лихви по задълженията на клиентите. Издадена е Заповед 3-рд N2116/30.03.20 г.
Със Заповед N2 3-РД-205/15.О5.2О20 г., считано от 10.04.2020 г. Заповед 3-РД N2116/30.03.20 г. е отменена, в съответствие на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обн. ДВ, бр. 34 на 09.04.2020 г.
През периода от 13.03.2020 г. до 09.04.2020 г. не е начислявана законна лихва върху просрочените задължения на клиентите.

May. 18, 2020

Годишен отчет на уредите

Фирмите за дялово разпределение започват годишен отчет на уредите в домовете на клиентите при спазване на мерки за защитата здравето на клиенти и служители на фирмите. Информация за графиците за отчет можете да намерите в официалните сайтове на всеки топлинен счетоводител.

May. 3, 2020

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕДЛАГА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

https://www.me.government.bg/bg/discussion-news/ministerstvoto-na-energetikata-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-promeni-v-zakona-za-energi-2835-m268-a0-1.html

May. 1, 2020

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ВИСОКОЕФЕКТИВНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ОТ 1 МАЙ 2020 Г.

КЕВР проведе закрито заседание, на което прие окончателни решения за цените на топлинната енергия и за цените на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.05.2020 г.
В решенията е отчетено намалението с 11,31% на цената на природния газ от 1 май 2020 г. съгласно променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”, като са отразени всички настъпили към 30.04.2020 г. промени в котировките.
С решение на Комисията, считано от 1.05.2020 г., се определят нови пределни цени на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител. За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 5,15 %.

Apr. 30, 2020

Годишни отчети на уредите за топлинно счетоводство

По информация от фирмите за дялово разпределение годишният отчет за клиентите с визуални уреди и водомери за топла вода ще започне след отпадане на ограничителните мерки във връзка с пандемия от коронавирус COVID-19.

Apr. 30, 2020

Kрай на отоплителния сезон

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти и фирмите за дялово разпределение, че процесът на поетапно изключване на отоплението в столицата е приключен и в тази връзка обявява от 29 април край на отоплителен сезон 2019-2020 г
След приключването на отоплителния сезон и отмяната на извънредното положение ще стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2019 г. – 30 април 2020 г. Потребителите ще бъдат допълнително информирани от обслужващия ги топлинен счетоводител за графиците на отчетите. „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си в рамките на отчетния период да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.
Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището на тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет, която, обаче, се заплаща според ценоразписа на съответната фирма.

Apr. 26, 2020

ЗАКОН за допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г.,бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г. и бр. 25 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 30, ал. 1, т. 7 се създава изречение второ: „Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени.“
(12) За клиенти на топлинна енергия, при които разпределението на топлинна енергия се извършва за отчетен период от една година, лицето по чл. 139б, ал. 1 изготвя обща годишна изравнителна сметка за сградата и индивидуални изравнителни сметки на клиентите, като отразява различните ценови периоди и съответните решения на Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на цени на топлинна енергия. В изравнителните сметки се посочва размерът на разликата между сумите за топлинна енергия по цените, утвърдени с решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране до влизането в сила на този закон, и по цените, утвърдени с решението по ал. 6.

Apr. 23, 2020

Спиране на отоплението

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че от 24 април 2020г. /петък/ започва поетапно да спира отоплението в столицата. Първоначално ще бъде прекратено топлоподаването към обществените и бизнес сградите. В следващите работни дни ще бъде спряно отоплението в жилищните сгради и накрая в болничните заведения.При желание от страна на клиентите, отоплението в съответната сграда може да остане включено до посочена от тях дата, но не по – късно от 30 април, като за целта е необходимо да има решение на Общото събрание на етажната собственост.Домоуправителят или упълномощеното лице следва да подаде в дружеството заявление и да приложи решението. Заявленията се приемат и на мейлите за клиенти на дружеството: inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

Apr. 14, 2020

„Топлофикация София” ЕАД има готовност незабавно да пристъпи към общото спиране на отоплението в столицата.

С оглед създадената извънредна ситуация в страната и затрудненията на голяма част от нашите потребители, „Топлофикация София” ЕАД има готовност незабавно да пристъпи към общото спиране на отоплението в столицата, след като бъдат изпълнени нормативно изискваните условия - три последователни дни със средноденонощна температура над +12 градуса и прогноза за трайно затопляне на времето. Към днешна дата посочените условия все още не са изпълнени, още повече, че в следващите два дни предстои застудяване.

Дружеството следи постоянно прогнозата за времето, която получава от НИМХ.

Съгласно предвижданията на метеоролозите, непосредствено след великденските празници ще бъдат налични нормативните изисквания, за да започне общото спиране на отоплението в столицата.

Клиентите в сграда – етажна собственост имат възможност по решение на Общото събрание да поискат по-ранно изключване на отоплението. В този случай домоуправителят или упълномощеното лице следва да подаде в дружеството заявление и да приложи решението. Заявленията се приемат и на мейлите за клиенти на дружеството inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

Заявката ще бъде изпълнена в рамките на един работен ден. До сега 4 сгради са поискали предсрочно спиране на отоплението.

Apr. 13, 2020

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СИГНАЛИ ЗА COVID-19

Държавните институции откриха телефони за връзка, на които могат да бъдат задавани въпроси, както и да се подават сигнали за неспазване на карантина.
Въпроси във връзка с коронавируса, както и сигнали, могат да бъдат подадени на спешния телефон 112
Министерството на здравеопазването откри телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси: 02 807 87 57, която работи денонощно.
Сигнали към министерството могат да бъдат подавани на електронен адрес: goreshtalinia@mh.government.bg или на телефони: 02/ 9301 152, 02/ 9301 253, 02/ 9301 259.
При необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони:
+359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085.
Ситуационният център предоставя и имейл за връзка: crisis@mfa.bg.
Редица общини откриха услуга за доставка на храни и лекарства за самотно живеещи възрастни хора
Столична община - телефонна линия за възрастни и самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки за доставка на храна и лекарства по домовете: 02 8188522 и 02 8188523. Доставката ще се извършва от общински служители и при нужда от доброволците на Столичната община и БЧК.

Apr. 12, 2020

Промяна на абонатен номер и код платец

“Топлофикация София“ ЕАД Ви уведомява за следните промени във Вашите данни считано от 01.04.2020 г., във връзка с актуализиране база данни на Дружеството:Вашият номер на текущия платец се заменя с Договорна сметка;

Вашият номер на текущия абонатен номер се заменя с Инсталация;

Вашият номер на текущия платец Ш000000 се заменя с Договорна сметка;При плащане по банков път на задължения към „Топлофикация София“ ЕАД, основанието за превода трябва да съдържа правилно изписани реквизити. Задължително е, в поле „Основание“ на банковото платежното нареждане, да посочите един от описаните по-долу реквизити с цел бързото и коректно отразяване на Вашето плащане.В случай, че искате да заплатите всички задължения по една Договорна сметка е достатъчно да изпишете само нея, като отпред посочите „ДС“, изписва се ДС /персоналния Ви номер на договорна сметка/ без интервал.
В случай, че искате да заплатите конкретни задължения за даден имот, следва да посочите номера на Инсталация, като отпред посочите „И“, изписва се И /персоналния Ви номер на инсталация/ без интервал.
В случай, че искате да заплатите конкретни фактури, следва да посочите:


номерата на фактурите, като отпред посочите „Ф“, изписва се Ф /номер на фактурата по която желаете да платите/ без интервал.


За Ваше удобство, ползвайте следните алтернативни канали за плащане:Безкасово плащане по следните банкови сметки на Дружеството

Общинска банка АД – SOMBBGSF/BG48SOMB91301011253302
Юробанк България АД – BPBIBGSF/BG15BPBI79421088447001
ЦКБ АД – CECBBGSF/BG67CECB97901041406400
ПИБ – FINVBGSF/BG57FINV91501017116365
Банка ДСК – ЕАД – STSABGSF/BG88STSA93000026741115
Уникредит Булбанк АД – UNCRBGSF/BG58UNCR70001523957684
Също така, Вашите задължения могат да бъдат заплатени на:

Касите на Български пощи ЕАД
Касите на Fast Pay
Касите на Easy Pay
Чрез системата ePay.bg
Чрез банковата услуга Директен дебит
Чрез системата на Транскарт


При желание да получавате електронна фактура, моля заявете такава онлайн на e-factura@toplo.bg, в Центровете ни за обслужване на клиенти или в деловодството на дружеството-кв. Борово, ул. „Ястребец“ 23.За справки или допълнителни въпроси може да се свържете с нас на информационния телефон 0700 11 111, както и да използвате дигиталните канали за комуникация и информация: inf_r@toplo.bg, info_r@toplo.bg и www.facebook.com/www.toplo.bg

Apr. 2, 2020

Цена на топлинната енергия от 01.04.2020 г.

С решение на Комисията, считано от 1.04.2020 г., се определят нови пределни цени на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител. За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 26,47 %, във Враца – с 22,52%, в Пловдив - с 12,11%, в Плевен - с 15,65%, в Бургас – с 17,30%, във Варна – с 8,27%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 17,54% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16,88%. Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези дружества е в размер на 21,84%.

Apr. 2, 2020

Проект за промяна на ЗЕ свързана с намялаването на природния газ, считано от 05.08.2019 г.

(12) За крайни клиенти, при които разпределението на топлинна енергия се извършва за отчетен период от една година, лицето по чл. 1396, ал. I изготвя обща годишна изравнителна сметка за сградата и индивидуални изравнителни сметки на клиентите, като отразява различните ценови периоди и съответните решения на Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на цени на топлинна енергия. В изравнителните сметки се посочва размерът на разликата в сумите за топлинна енергия по цените, утвърдени с решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране до влизането в сила на този закон и по цените, утвърдени с решението по ал. 4.

Mar. 29, 2020

Гише «Юрист» няма да работи

https://toplo.bg/news/2020/03/16/jurist

Mar. 29, 2020

Мерки за защита и безопасност на служители и клиенти

https://toplo.bg/news/2020/03/19/merki

Mar. 29, 2020

https://www.24chasa.bg/novini/article/8366880

29.05.2017

Тълкователно решение № 2/2016 на ВКС на Република България

http://www.vks.bg/Dela/2016_02_%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%9A_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8e.pdf

29.05.2017

Решение № 271/18.05.2017 г. на Столичния общински съвет

РЕШЕНИЕ №271
на Столичния общински съвет
от 18.05.2017 година
За изменение и допълнение на Решение № 577 от 11.09.2014 година на СОС.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.11 и т.23 от Устава на „Топлофикация София” ЕАД и чл.11, ал.1, т.20 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
I. Изменя и допълва Решение № 577 от 11.09.2014 година на Столичния общински съвет за създаване на институцията ’’Обществени посредници (омбудсмани) на ’Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046, както следва:
1. Изменя текста на т.2 от Решение № 577 от 11.09.2014 г. на СОС, като вместо израза ”...които да извършват за период от 2 години...” се заменя с израза ”... които да извършват за период от 5 години...”.
2. Възлага на кмета на Столична община да предприеме необходимите правни действия в изпълнение на т.1.1. от настоящото решение.
II. Допълва текста на Приложение № 1 към Решение № 577 от 11.09.2014 г. на СОС, като създава нова т.1.10. със следното съдържание:
„т. 1.10. провеждане безплатно на търговска медиация с двете страни по заведени граждански дела с цел постигане на извънсъдебни споразумения.”.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 18.05.2017 г., Протокол № 33, точка 22 от дневния 
ред, по доклад № СОА17-ВК66-3241/11.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
(п)
Елен Герджиков

18.05.2017

Тарифиране на разговорите на тел. 0700 11 111

Разговорите към 0700 11 111 се таксуват на цената на един градски разговор за позвъняване от стационарни номера.
Това означава да позвъните от стационарен номер на даден телеком към стационарен номер на същия телеком. Стойността на повикванията към номер 0700 се поделя между клиента и фирмата, която е наела номера и към която се звъни. Но това важи единствено, когато обаждащият се използва стационарен телефон. Само в този случай клиентът заплаща стойността за селищен разговор, а компанията, към която е повикването, доплаща разликата до пълната стойност на проведената комуникация.
За позвъняване от мобилен номер се таксува съгласно абонаментният план на клиента и се покрива изцяло от човека, който звъни.
За пример:
При Теленор обаждания към номера 0700 се таксуват по 0,32 лв./мин. с ДДС за обаждане от мобилен номер и по 0,12 лв./мин. е ДДС за обаждане от фиксиран номер.
При „Виваком“ таксуването за универсалния номер 0700 е 0.132 лв. с ДДС.
При „Мтел“ таксуването за универсалния номер 0700 е спрямо тарифният план на клиента, като осреднено е 0.36 лв. с ДДС.

17.05.2017

Как да разберем какъв е "Код на платеца" за абонатен номер.

Ако абонатът не пази месечните си фактури, то може да узнае своя код на платец, като се обади на 0700 11 111 и каже абонатния си номер или адрес на отопляемия имот, или просто трите си имена като титуляр.

Също така може да получи съдействие от останалите канали за комуникация, които дружеството е осигурило, а именно:
Електронни пощи – inf_r@toplo.bg; info_r@toplo.bg; mnenia@toplo.bg
Възможността за връзка в реално време чрез чат-платформата на сайта www.toplo.bg
Във всеки Център за обслужване на клиенти, чиито адреси са упоменати отново на сайта – http://toplo.bg/contacts
Във официалната фейсбук страница на дружеството чрез съобщение или коментар – https://www.facebook.com/www.toplo.bg/
На касите "Fast pay".
Освен това, в съобщенията за фактурирана сума от м.февруари 2017 г., под аб. № се изписва и "Код на платеца", с плътен шрифт и подчертан.

17.05.2017

Възстановено топлоподаване за клиентите на ТР "София Изток"

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че след извършените ремонти и изпитания по топлопреносната мрежа, от днес започва да възстановява поетапно подаването на топла вода към клиентите на топлорайон „София Изток”.
Клиентите от кварталите:
„Дружба”- 1 и 2, „Христо Смирненски”, „Полигона”, „Слатина”, „Гео Милев”, „Младост”- 1А, 2 и 3 (с изключение на блоковете, засегнати от реконструкциите на тръбопроводите*) „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”.

Все още е възможно в отделни части да има временни колебания.
Възстановяването на топлоподаването към останалите квартали ще продължи до пълното нормализиране на параметрите
Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД
*Забележка:
Блокове в ж.к. „Младост”-3, засегнати от реконструкция на топлопроводите блокове №№ 324, 324А и 325 А вх.1,2,3,4;
Блокове №№ 303 вх. А-Б, 305 вх. А-Б, 307 вх. А-З, 308 вх. А-В, вх. 309 вх. А-В, 310 вх. А-Г, 313 вх. А-Г, 314 вх. А-Г, 316 вх. А-Б, 317 вх. А-Ж, 318 вх. А-Ж, 319 вх. А-Д, 320 вх. А-В, 321 вх. А-Д, 321-А вх. А, 321-Б вх. А, 144 СОУ „Народни будители”, 81 СОУ „Виктор Юго”, ОДЗ „Пролет”

09.05.2017

При годишен отчет на уредите трябва да подпишете документ за отчет. Бъдете внимателни и проверете данните, нанесени в отчета от служителя на фирмата за дялово разпределение. С подписа си ще удостоверите верността им и в случай на грешка ще е трудно тяхното оспорване. Тези данни ще формират изравнителната сметка.

09.05.2017

При спряно подгряване на топлата вода е добре да не ползвате крановете на чешмите за топла вода. Тя ще се отчита на водомера и ще даде отражение на потреблението Ви и съответно на сметката.

02.05.2017

Важно при извършване на годишен отчет на уредите.

При извършване на годишния отчет на уредите е необходимо да се осигури достъп до имота. Така ще е възможно да се установи реалното потребление. В случай, че на посочените дати клиентите не осигурят достъп те могат да заявят допълнителен отчет, който се заплаща. При изготвяна на първоначалните изравнителни сметки и при установени грешки може да се възрази и сметките да се коригират. Срокът за възражения е 3 месеца след първоначалните изравнителни сметки. Това важи особено за клиенти, които не са осигурили достъп до имота. Сметките се предоставят от топлините счетоводители на упълномощеното лице в етажната собственост. В повечето случай това е домоуправителя. Той трябва да ги раздаде по имотите. "Топлофикация София" ЕАД фактурира потреблението, което е отчетено от топлинните счетоводители. В изравнителната сметка е посочена разликата между фактурираната и реално потребената енергия. Ако клиентите не са заплатили до момента на отчета фактурираните суми то към изравняването, при доплащане, ще трябва да се доплатят и неплатените суми. Повечето топлинни счетоводители имат в сайтовете си портали, на които при регистрация може да изтеглите изравнителните сметки за този и предходни сезони. Така може да се направи сравнение с предходно потребление. Заявеното нулево потребление важи само за един отоплителен сезон. При ново нулево потребление то трябва да се заяви в срок за настоящия отоплителен сезон - 2017/2018 г.

02.05.2017

График за спиране на топлоподаването в "Люлин", "Надежда", "Център"

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
2017 г.

Адрес Дата спиране топла вода. Дата пускане топла вода. Квартал
.
Ж.к "Надежда"- 3 бл.303, 304, 305, 306, 307
10.05.2017 06.06.2017 Надежда
Ж.к "Люлин"- 5 бл. .512, 513, 522, 533, 541
***Обектът ще се изпълнява поетапно, като подаването на топла вода към потребителите също ще бъде възстановявано според техническите възможности при подмяната на трасето.
10.05.2017 09.07.2017 Люлин
Ж.к "Люлин"- 3 бл. 306, 307
10.05.2017. 06.06.2017 Люлин
Ул. „Владайска” – 58-60, Гараж на Министерски съвет 11.05.2017 06.06.2017 Зона-Център /района на хотел „Шипка”//

27.04.2017

Започва поетапно спиране на отоплението

“Топлофикация София” ЕАД започва от днес поетапно спиране на отоплението“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че от днес, 26 април 2017 г. в изпълнение разпоредбите на чл.3, т. 1 от Наредбата за топлоснабдяване / „Топлопреносното предприятие е длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април.”/ и с оглед преминаването към летен режим на топлоснабдяване, започва поетапното спиране на отоплението в столицата.

Напомняме на нашите абонати, че стартира и кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2016 г. – 30 април 2017 г. В тази връзка „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището на тези дати, потребителите могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която, обаче, се заплаща според ценоразписа на съответната фирма.
Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

24.04.2017

Промяна в графика за планираното спиране на ТЕЦ "София Изток"

Промяна дати на планираните ремонтни дейности в ТЕЦ "София-Изток"
Поради необичайното застудяване след Великден и необходимостта от включване на отоплението в столицата, подготовката за предстоящите ремонтни дейности по топлопреносната мрежа в топлорайон „София Изток” ще бъде изместена с 5 дни. Това налага да бъде променен графика за спиране работата на ТЕЦ „София Изток” през месец май 2017 г.
Съгласно коригирания график ТЕЦ „София Изток” ще спре работа от 8 до 19 май 2017 г. и от 1 до 11 август 2017 г. В тези периоди без топла вода ще останат кварталите: ж.к.”Дружба“ 1 и 2, Промишлен район „Гара Искър”, ж.к. „Младост“ 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к. „Дървеница”, кв.”Мусагеница”, кв. „Витоша”, ж.к. „Студентски град”, ж.к. „Изток”, ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, ж.к. „Лозенец”, ж.к. „Гео Милев”, кв. „Яворов”, ж.к. „Подуене център”, кв. „Редута”, ж.к. „Слатина”; кв. „Цариградски комплекс”, Академия МВР, ВТУ „Т. Каблешков”; м. „Къро”; кв. „Полигона”, НРТЦ, ЗИТ, БАН- ХМС, резиденции.

20.04.2017

Отново пускат отполението в гр. София

„Топлофикация София” включва отново отоплението в столицата
Поради настъпилото застудяване, наличието на три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от + 12 градуса и метеорологична прогноза за застудяване, „Топлофикация София” отново включва отоплението на клиентите в столицата. Всички технически екипи, ангажирани с процеса, ще работят с удължено работно време днес и утре.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД

19.04.2017

Съобщение на "Топлофикация София" за планове ремонти през 2017 г.

„Топлофикация София” ЕАД стартира изпълнението на Инвестиционната и Ремонтна програма за 2017 година
Предстои подмяната на 21 км. тръбопроводи
За времето на ремонтите няма да се начисляват сметки за топла вода
„Топлофикация София” ЕАД стартира от началото на месец май изпълнението на утвърдената от Столичния общински съвет Инвестиционна и Ремонтна програма за 2017 г. През последните години компанията полага усилия в посока подобряване качеството и надеждността на топлоподаването към клиентите и в тази връзка ще бъдат извършени целенасочени ремонтни дейности. Предстоят ремонти и експертни проверки както в топлоизточниците – ТЕЦ „София Изток” и ТЕЦ „София”, така и по топлопреносната мрежа. Също така в столицата през летните месеци предстои да бъдат рехабилитирани 21 км. тръби, като графиците за обектите ще бъдат публикувани допълнително след приключване на задължителните съгласувателни процедури.
„Тежката авария в топлорайон „София Изток” през месец февруари ни накара да фокусираме вниманието си към цялостен преглед на топлопреносната мрежа в столицата и да планираме извършването на строително-монтажни и рехабилитационни дейности. Така ще се подобри оперативната надеждност на системата, ще се намали времето за спиране при евентуални аварийни ситуации и значително ще се увеличи възможността за ограничаване на последиците върху по-малък брой квартали и сгради. За изпълнението на набелязаните дейности се налага временно да бъде спряна работата на двата големи топлоизточника – ТЕЦ „София Изток” и ТЕЦ „София”, като това ще доведе съответно до спиране на топлата вода в част от столичните квартали. Разбираме, че за столичани ще бъде създадено огромно неудобство, но сме длъжни да вземем необходимите превантивни мерки, за да избегнем, до колкото това е възможно и зависи от нашите усилия, тежки аварии с мащабни последствия през следващите години.”, коментираха от дружеството.
С цел временно извеждане от експлоатация на дефектиралия през зимата магистрален топлопровод, осъществяване на цялостен преглед на топлопреносната мрежа, както и за извършването на необходимите укрепвания на трасетата, подмяна на свързваща и секционираща арматура и спирателни кранове, в периода от 3 до 14 май 2017 г. и от 1 до 11 август 2017 г. ще бъде спряна работата на ТЕЦ „София Изток”. В този период без топла вода ще останат клиентите от кварталите:
• ж.к.”Дружба“ 1 и 2;
• Промишлен район „гара Искър”;
• ж.к. „Младост“ 1, 1А, 2, 3, 4,;
• ж.к. „Дървеница”;
• кв.”Мусагеница”;
• кв. „Витоша”;
• ж.к. „Студентски град”;
• ж.к. „Изток”;
• ж.к. „Дианабад”;
• ж.к. „Лозенец”;
• ж.к.”Гео Милев”;
• кв. „Яворов” /висока част/
• ж.к. „Подуене център”
• кв. „Редута”;
• ж.к. „Слатина”;
• Академия МВР, ВТУ „Т. Каблешков”;
• м. „Къро”;
• кв. „Полигона”;
• НРТЦ, ЗИТ, БАН- ХМС;
• кв. „Цариградски комплекс”;
• резиденции;

По време на спирането на централата в периода 1-11 август ще бъде изграден нов топлопоровод за захранване на турбогенератор в ТЕЦ „София Изток”, който предстои да заработи през 2018 г. Също така ще бъде въведен в експлоатация и рехабилитирания магистрален топлопровод, аварирал през зимата. За да бъде намален дискомфорта на клиентите без топла вода, времето в рамките на двете планирани спирания на ТЕЦ „София Изток” ще се използва и за основни ремонти на съоръженията в централата. През летните месеци с финансиране от фонд „Козлодуй” предстои също така да бъдат рехабилитирани участъци от топлопреносната мрежа основно в ж.к. „Младост” – 3. Така през тази година само в тръбопроводите на топлорайон „София Изток” ще бъдат инвестирани близо 9,4 млн. лв.
ТЕЦ „София” ще спре работа в периода от 07.06.2017 до 16.06.2017 г. и без топла вода ще останат клиентите в централна градска част в района на ул. „История Славянобългарска”, бул. „Данаил Николаев”, ул. „Проф. Милко Бичев”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Фритьоф Нансен”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Прага”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „Ген. Тотлебен”, ул. „Йоаким Кърчовски”, ул. „Дамян Груев”, района на „Руски паметник”, Зона Б - 5, Зона Б -17, Зона Б-18, Зона Б-19, ул. „Опълченска”, бул. „Княгиня Мария Луиза”, района на Сточна гара, ж.к „Банишора”, ж.к „Света Троица” и ж.к „Фондови жилища”.
В рамките на това спиране, с оглед повишаване сигурността на топлопреносната мрежа, ще бъдат извършени ремонти на тръбопроводи и подмяна на секционираща арматура на три обекта – под Централна гара, на ул. „Димитър Петков” и ул. „ Пиротска”, на бул. „Сливница” при ул. „Странджа” и ул. „Беласица”.
Топлопроводите в София са изградени основно през 70-80 години на миналия век. Остарелите тръби са най-честата причина за авариите в системата. От 996 км. топлопреносна мрежа са рехабилитирани около 150 км., като само през 2015-2016 г. са подменени близо 37 км. тръби. В тази връзка компанията кандидатства с проект за повишаването на енергийната ефективност при преноса на топлинна енергия, който получи безвъзмездна финансова помощ от Международен фонд „Козлодуй”. Това даде възможност да стартира подмяната на близо 100 км. тръби. Инвестициите в топлопреносната мрежа водят до намаление на транспортните разходи и топлинните загуби по преноса. „Топлофикация София” е дружеството с най-ниски разходи по преноса сред всички топлофикации в страната – средно 17 % през последните години
„Ще положим максимални усилия да работим ускорено, в доста сгъстен график, защото и за нас това е загуба, но ремонтите са с цел превенция и подобряване показателите на предлаганата от дружеството услуга и трябва да бъдат извършени. Този процес е от изключителна важност, защото е изцяло в интерес на клиентите и не трябва да бъде отлаган.” заявиха от „Топлофикация София” ЕАД.
Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали е публикувана в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg. Повече подробности клиентите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111. За времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения.

12.04.2017

“Топлофикация София” ЕАД започва от днес спиране на отоплението

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че от днес, 12 април 2017 г., започва общото спиране на отоплението в столицата. Съгласно изискванията в Общите условия за продажба на топлинна енергия, тази процедура може да стартира, ако са изпълнени двете задължителни условия - три последователни дни със средноденонощна температура над + 12 градуса и тенденция за затопляне на времето. Към днешна дата посочените условия са изпълнени и «Топлофикация София» ЕАД обявява край на отоплителен сезон 2016-2017 г.
Служители на дружеството ще се свържат с директорите на детските градини, училищните и болничните заведения, за да се уточни кога да бъде спряно отоплението там.
При желание от страна на клиентите, отоплението в съответната сграда може да остане включено до посочена от тях дата, но не по – късно от 30 април. За тази цел е необходимо да има решение на Общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявление в обслужващия топлорайон.
Напомняме на нашите клиенти, че след приключването на отоплителния сезон ще стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2016 г. – 30 април 2017 г. В тази връзка „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите си да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.
Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището в тези дати, хората могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която, обаче, се заплаща според ценоразписа на съответната фирма.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

10.04.2017

Новата цена на топлинната енергия за клиентите на "Топлофикация София" ЕАД

„Топлофикация София” ЕАД обявява

На основание Решение № Ц- 6 от 07.04.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 07 април 2017 г., пределните цени на топлинната енергия са както следва:
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови и стопански потребители - 79, 20 лева за мегаватчас.
Преференциална цена за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 76,81 лева за мегаватчас.

В цените не е включен ДДС.

10.04.2017

Жалба срещу повишението на цените на топлинната енергия

http://www.ombudsman.bg/pictures/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%20%20%D0%9A%D0%95%D0%92%D0%A0.pdf

10.04.2017

Г-н Иван Иванов за бъдещо намаление на цените на топлинната енергия

http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/04/10/2950777_shefut_na_kevr_obeshta_poevtiniavane_na_energiiata/

10.04.2017

Извънреден отчет на абонатните станции в гр. София

https://www.24chasa.bg/novini/article/6164415

09.04.2017

Отчитане на показателите в абонатните стнации

Във връзка с промяната на цената на топлинната енергия за клиентите на "Топлофикация София" ЕАД от дружеството извършват извънреден отчет на потреблението в абонатните станции. Клиентите ще получат две отделни фактури за м. 04.2017 г. с различните цени От фирмите за дялово разпределение не се предвижда извънреден отчет на индивидуалните уреди.

09.04.2017

Нови цена на топлинната енергия за клиентите на "Топлофикация София"ЕАС

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-6_17.pdf

02.03.2017

РЕШЕНИЕ №124 на Столичния общински съвет от 23.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №124
на Столичния общински съвет
от 23.02.2017 година
За приемане на предложението на „Топлофикация София” ЕАД да обезщети клиентите на дружеството във връзка с промишлена авария, засегнала съоръженията на дружеството и довела до прекъсване и влошаване на топлоснабдяването на топлофикационен район „София изток”.
На основание чл.11, ал.1, т.16 и т.20 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.21, ал.1, т.22 и т.23, чл.22, ал.2 от устава на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, както и на основание чл.64 и чл.104 от Закона за задълженията и договорите и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ :
1. Приема предложената от „Топлофикация София” ЕАД с писмо вх. № СОА17-ТД26-1824/15.02.2017 г. методика за определяне обезщетения на клиентите на дружеството, включваща
• дружеството да не начислява на засегнатите клиенти прогнозни количества за топлинна енергия и количества горещо водоснабдяване за периода до 48 ч. от прекъсване на топлоснабдяването вследствие на аварията, засегнала топлофикационен район „София изток” на 03.02.2017 година;
• дружеството да не начислява прогнозни стойности и за количествата реално доставена топлинна енергия и горещо водоснабдяване за периода от изтичане на 48 часа от прекъсването на топлоснабдяването до окончателното възстановяване на топлоподаването;• предложението на изпълнителния директор на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД на основание чл.39 от действащите Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на територията на град София и чл.47 от Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди и чл.103 и чл.104 от Закона за задълженията и договорите Дружеството да обезщети засегнатите от аварията клиенти, като наред с изложеното по т.1 от настоящото решение, извърши прихващания на част от вземанията си за доставена топлинна енергия за месец февруари 2017 г. със задължението си за неустойка за недоставена топлинна енергия вследствие на аварията, настъпила на 03.02.2017 г., дължима на всеки от засегнатите клиенти.
2. Дължимите неустойки да бъдат изчислени съобразно методиката, описана в предложението на „Топлофикация София” ЕАД, като в изготвяните от дружеството месечни фактури за м. февруари 2017 г. и съобщения към тях бъдат посочени на отделни редове сумите в лева, с които се намалява общата дължима от клиентите сума за доставена топлинна енергия.
3. Възлага на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД в срок до 15.04.2017 г. да внесе в Столичен общински съвет информация за реално начислените обезщетения (неустойки) в изпълнение на т.1 от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 23.02.2017 г., Протокол № 29, точка 46 от дневния ред, по доклад № СОА17-ТД26-1824/1/20.02.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет: (п)
Елен Герджиков

24.02.2017 17

Списък на засегнатите райони от аварията в ТР "София Изток" през м. 02.2017 г.

„Топлофикация София” ще обезщети засегнатите от аварията в топлорайон „София Изток” клиенти от кварталите:

• ж.к. ”Младост” 1, 1А, 2, 3, 4
• ж.к. „Мусагеница“
• ж.к. „Дървеница“
• ж.к. „Студентски град“
• кв. „Витоша“
• кв. „Гео Милев”
• кв. „Слатина” и „Ситняково”
• кв. „Редута”
• кв. „Иван Асен ІІ”
• ж.к. ”Яворов”
• кв. „Подуене център”
• ж.к. „Лозенец”
• ж.к. „Дианабад”
• ж.к. „Изток”
• ж.к. „Изгрев”
• част от ж.к. „Дружба” 1 в района на ул. „Искърско шосе“, бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Брюксел“, както и блокове № 417, 418, 419 в ж.к. „Дружба” 2

*Живущите в ж.к. „Дружба”- 2 и по-голямата част от „Дружба” -1 не са били засегнати от аварията

24.02.2017

Обезщетения за засегнатите клиенти от ТР "София Изток"

На 23.02.2017 г. на свое заседание Столичният общински съвет прие методиката за обезщетение на засегнатите от аварията през м. 02.2017 г. на клиентите от ТР "София Изток". На всички клиенти няма да бъде начислявано прогнозно количество топлоенергия за дните без топлоподаване. Тези, които са нямали отопление и топла вода над 48 часа ще бъдат обезщетени и с приспадане от сметките за м. 02.2017 г. на количество енергия за дните с нарушено топлоподаване. Количеството ще се определи на база на консумацията за м. 01.2017 г. Според данните на дружеството месец 01.2017 г. е бил със значително потребеление, вследствие на трайно ниските средномесечни температури. По-всяка вероятност той ще бъде и най-студения месец за отоплителен сезон 2016/2017 г. Това води до извода, че клиентите ще бъдат обезщетени с количество енергия, които ще бъдат по-високи от евентуално потребените през дните на аварията през м. 02.2017 г. Информация за размера на изключената енергия ще бъде дадена във фактурите за м. 02.2017 г, които ще бъдат на разположение на клиентите след 15.03.2017 г. На видно място в етажните собствености ще бъдат поставени съобщения с информация за дните без топлоподаване и размера на обезщетение на всяка абонатна станция. Не е необходима да се подават отделни заявления за имот. В случай на несъгласие с посочените данни клиентите могат да се обърнат към дружеството и към Обществените посредници на "Топлофикация София" ЕАД.

19.02.2017

Информация относно потребление на топлинна енергия през м.01.2017 г.

Според данните на изчислителния център на „Топлофикация София” ЕАД през януари 2017 г. е отчетено потребление от 677 814 МВтч или абонатите в столицата са използвали с 20% повече топлинна енергия в сравнение със същия месец на 2016 г, когато потреблението е стигнало 564 665 МВтч. Средномесечната температура в първия месец на тази година е беше минус 5,7 градуса, докато през януари миналата година средната температура е била минус 0,6 градуса. Според статистиката м. януари 2017 г. е бил най-студеният месец от 36 години насам.

14.02.2017

Кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова: Няма да има шокови цени на парното

http://sofia.dir.bg/news.php?id=25256058

13.02.2017

Съобщение на "Топлофикация София" ЕАД за междинен отчет на данните в абонатните станции на потърпевшите от аварията в ТЕЦ "София Изток"

Съобщение за медиите – 13 февруари 2017г.

„Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в топлорайон „София Изток”
„Топлофикация София” започна от днес извънреден отчет на общите топломери в абонатните станции на всички сгради в топлорайон „София Изток”, които бяха засегнати от аварията миналата седмица. В рамките на няколко дни служители на компанията ще посетят всяка сграда и в присъствието на упълномощеното лице, домоуправителя или на представител от етажната собственост ще извършат междинен отчет на топломера „Предприехме този междинен отчет, за да успокоим нашите абонати, които са притеснени от разнопосочните твърдения в общественото пространство. След като го направим, вече никой и по никакъв начин няма да има съмнения в коректността на изчислените обезщетения.”, заявиха от дружеството.
Отчетниците, които извършват тази процедура ежемесечно, ще снемат данните от топломера с преносим терминал. Така се предотвратява възможността за техническа грешка при отчитането и прехвърлянето на показанията в базата данни на дружеството. Във всяка абонатна станция има специален картон, в които се отразяват посещенията на техниците от „Топлофикация София”, отчетите и където представителят на етажната собственост, присъствал на отчитането, се подписва.
В тази връзка дружеството се обръща към упълномощените лица, домоуправителите или представители на етажната собственост в рамките на следващите няколко дни да присъстват по време на извънредния отчет в тяхната сграда.
Във връзка с появилите се напоследък твърдения за поискано от „Топлофикация София” ЕАД увеличение на цената на топлинната енергия, следва да уточним, че дружеството не е подавало заявление за промяна в КЕВР. Съгласно нормативната уредба при увеличение цената на природния газ, само КЕВР има право да измени цената на топлинната енергия.
Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД

10.02.2017

Съобщение на "Топлофикация София" ЕАД във връзка с обезщетения на клиенти, които не са имали топлоподаване вследствие на възникналата мащабна авария

«Топлофикация София» ще обезщети клиентите от топлорайон «София Изток» за дните на аварията
Клиентите на „Топлофикация София” ЕАД, които бяха засегнати от аварията на магистралния топлопровод на „Цариградско шосе” ще бъдат обезщетени още в сметките си за месец февруари без да е необходимо да подават заявления за това. В тази връзка няма и краен срок за подаване на искания от такъв характер. Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за 160 параметъра за работата на съоръжението, както и за потреблението в съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март.

Компанията ще предложи на принципала в лицето на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени всички клиенти на топлорайон „София Изток”, които останаха без отопление и топла вода в резултата на мащабната авария, независимо дали става дума за 48 или повече часове. В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет.

Размерът на обезщетенията ще бъдe посочен на отделен ред в месечните съобщения за месец февруари, които абонатите ще получат след 15 март.

Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД

09.02.2017

Кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова за аварията в "Топлофикация София" ЕАД

"Проверих на място и без предупреждение работата на аварийните екипи на "Топлофикация София", които отстраняват пробива на магистралния топлопровод на бул. "Цариградско шосе". В момента екипите работят под земята и заваряват пробивите, които доведоха до спиране на топлоподаването към кварталите „Младост”-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град”, „Витоша”, „Дървеница”, „Мусагеница” и част от „Малинова долина”. Директорът на ТЕЦ "София Изток" в момента е на място и контролира работата на своите екипи. В същото време по моя оценка ръководството на дружеството се забави с подаването на достатъчно и на актуална информация към гражданите, които от неделя са засегнати от аварията. Факт е, че аварията е изключително тежка, но това не оправдава липсата на достатъчно подробна информация към гражданите. Затова поисках още във вторник дружеството да даде първия извънреден брифинг, на който да обясни причините за аварията и графика на работа. По мое настояване утре на заседанието на Столичния общинския съвет ще бъде изслушан изпълнителния директор на "Топлофикация София" Георги Беловски. Освен това поисках и външни експерти да направят проверка на причината за аварията и на предприетите действията за възстановяване на топлоподаването."

20.01.2017

БНР, програма "Хоризонт"

http://bnr.bg/horizont/post/100786082/dean-dakov-horata-sa-mnogo-po-aktivni-v-urejdaneto-na-zadaljeniata-si-kam-toplofikacia

11. 11. 2015

Фактурираните от „Топлофикация София” ЕАД суми за топлинна енергия за подгряване на вода, в отделните имоти от сградата- етажна собственост са прогнозни, определени при спазване изискванията на чл. 7.1, ал. 1 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването (изм. ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г., в сила от 01.06.2014 г.)

Реална оценка на дължимите суми се прави в края на отоплителния сезон, след отчет на индивидуалните разпределители и водомери за топла вода по имоти в сградата. На основата на извършените отчети, потвърдени с подпис па потребителите върху документа за главен отчет, се изготвя изравнителни сметки за всички потребители в сградата, като преразпределя измерената за отчетния период топлинна енергия.

12.11.2015

Иматате да получавате сума от изравнителна сметка за приключен отоплитилен период. Тя може да бъде получена на ръка на каса на "Топлофикация София" ЕАД, да бъде приспадната автоматично от задължения или с изрично заявление от страна на титуляра на партидата да покрие разходите за дялово разпределение.

13.11.2015

Имате задължения към "Топлофикация София" ЕАД. Когато нещата стигнат до съд и до ЧСИ към задълженията ще се добавят и съдебните разходи. Имате възможност да сключите споразумение с дружеството и да избегнете плащане на допълнителни суми.

09.12.2015

http://dnes.dir.bg/news/prezident-zadalzhenia-rosen-plevneliev-oproshtavane-21182673?nt=4

11.01.2015

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/razvod-s-toplofikacija-2.html

22.01.2016

Днес, петък, 22.01.2016 г., приемната на Обществените посредници на "Топлофикация София" ЕАД ще бъде отворена от 10.00 ч. до 15.00 ч.

29.01.2016

Съгласно чл. 8., ал. 1 от Правилата за организация и дейността на обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД на 29.01.2016 г. в деловодството на Столична община бе входиран доклад за дейността на обществените посредници за периода 03.08. - 31.12. 2015 г. с вх. № СОА - 16 - ТД26 - 1298/29.01.2016 г.

29.01.2016

Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД внесоха предложение до Столичния общински съвет за изменения и допълнения в Правилата за организацията и дейността на обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.

02.02.2016

http://sofia.dir.bg/news.php?id=21611447

03.02.2016

http://bnt.bg/part-of-show/raste-no-ne-staree-razgovor-s-kmeta-na-sofiya-jordanka-fanda-kova

09.02.2016

http://sofia.dir.bg/news.php?id=21665643

11.02.2016

http://dnes.dir.bg/news/klienti-toplofikatzia-sofia-novovavedenia-21688908?nt=4

11.02.2016

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/strahoviti-fakturi-za-parno-ot-15-fevruari.html

11.02.2016

https://news.bg/society/toplofikatsiya-sofiya-spazvala-zakonite-no-malko-komunikirala-s-klientite.html

15.02.2016

http://bnr.bg/horizont/post/100658699/toplofikacia-pri-skluchvane-na-sporazumenie-spira-narastvaneto-na-lihvata-koato-ima-kam-zadaljenieto

16.02.2016

http://bnr.bg/hristobotev/post/100659292/nama-nereshimi-problemi-s-toplofikacionno-drujestvo-stiga-da-ima-dobro-jelanie-ot-strana-na-potrebitela

22.02.2016

http://toplo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2036

25.02.2016

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5323946

04.04.2016

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че от днес, 4 април 2016 г., започва общото спиране на отоплението в столицата. Съгласно изискванията в Общите условия за продажба на топлинна енергия, тази процедура може да стартира, ако са изпълнени двете задължителни условия - три последователни дни със средноденонощна температура над + 12 градуса и прогноза за трайно затопляне на времето. Към днешна дата посочените условия са изпълнени и «Топлофикация София» ЕАД обявява край на отоплителен сезон 2015-2016 г.

13.04.2016

Графикът за годишен отчет е достъпен на клиентския портал на Техем

От 12 април 2016 г. можете да проверите датите за посещение с цел годишен отчет на уреди и водомери на клиентския портал на Техем. За всяка сграда са предвидени две възможни дати за посещение – в работно и извънработно време.

03.05.2016

Приемната на Обществените посредници през настоящата седмица ще работи със следното работно време:
Вторник от 12.00 ч. до 16.00 ч.
Четвъртък от 13.00 ч до 17.00 ч.

31.05.2016

Промени в работното време на приемната.

Работно време
на приемната
на Обществените посредници на
„Топлофикация София“ ЕАД

Технически сътрудник:

Понеделник, Вторник 9,00 ч. до 17,30 ч.

Сряда 9,00 ч. до 16,00 ч.

Четвъртък, Петък 9,00 ч. до 17,30 ч.

Почивка 12,30 ч. до 13,00 ч.


Приемно време на
Обществените посредници на
„Топлофикация София“ ЕАД:

Вторник 10,00 ч. – 14,00 ч.
Сряда /вс. 1, 3, 5 от месеца/ 10,00 ч. – 14,00 ч.
Четвъртък 13,00 ч. – 17,00 ч.
Събота /вс. 2 и 4 от месеца/ 10,00 ч. – 14,00 ч.

15.05.2016

По проект на Българския институт за правни инициативи и с финансовата помощ на Холандското министерство на правосъдието и Хагския институт по право на 15.06. се проведе среща с участието на представители на Комисията за защита на потребителите, Активните потребители, Омбудсмана на републиката, ЧЕЗ Електро България и на Холандското посолство. В работата активно участие взе и Гергана Николова, обществен посредник на „Топлофикация София“ ЕАД.
Целта беше да се обсъдят най-често срещаните проблеми на гражданите по повод ползването на комуналните услуги. Разгледани бяха причините, които водят до неплащане на сметки и последствията при достигане до съдебно събиране. Обсъдени бяха правата на клиентите при погасяване на плащания, както и задълженията им като абонати, произтичащи от общите условия на отделните доставчици на комунални услуги. На срещата се дебатира по възможността плащанията на комунални услуги да влезнат във формирането на кредитния рейтинг на физическите лица. Това е разпространена практика в много от страните в ЕС и води до намаляване и дори липса на задължения на физически лица към доставчици.

24.06.2016

Обществените посредници на "Топлофикация София" Гергана Николова и Деян Дянков участваха в заседание Комисия за наблюдение на дейността
на Комисията за енергийно и водно регулиране на Народното събрание, проведено на 23.06.2016 г. На него бяха обсъдени вижданията на г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България относно защитата на правата на потребителите в отношенията им с топлофикационните дружества.

07.07.2016

http://www.bgonair.bg/direktno/2016-07-06/nevazmozhno-li-e-da-se-razdelish-s-toplofikatsiya

08.07.2016

http://www.dker.bg/newsbg.php?n=2794

19.07.2016

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/07/18/2797151_pri_neotcheten_vodomer_toplofikaciia-sofiia_shte/

19.07.2016

http://offnews.bg/news/Interviu_66/Ombudsman-na-parnoto-Vseki-balgarin-s-krediten-rejting-spored-plateni_632907.html

03.08.2016

Днес се навършва 1 година от началото на работата на приемната на обществените посредници на "Топлофикация София" ЕАД.

05.08.2016

http://bnr.bg/horizont/post/100723500/kakvo-pokazvat-jalbite-i-oplakvaniata-za-izravnitelnite-smetki-za-parno

15.08.2016

От днес може да проверите на интернет страницата на "Топлофикация София" ЕАД фактурираната сума по изравнителната сметка за сезон 2015/2016.

29.08.2016

От днес приемната на обществените посредници е с ново работно време. За повече информация вижте в "Контакти".

17.09.2016

Честит празник, софиянци!

29.09.2016

РЕШЕНИЕ № 10
София, 29 септември 2016 г.
конституционно дело № 3/2016 г.
съдия-докладчик Таня РайковскаКонституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова - Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 29 септември 2016 г. конституционно дело № 3/2016 г., докладвано от съдията Таня Райковска.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 03.02.2016 г. по искане на омбудсмана на Република България, на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
Конституционният съд е сезиран да установи противоконституционност на разпоредбите на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), (обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 43 от 07.06. 2016 г.) и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), (обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., посл. доп. ДВ, бр. 62 от 09.08. 2016 г.).
Според омбудсмана, оспорените разпоредби противоречат на основни начала на Конституцията - принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1), на принципа за неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 3), на принципа за еднакви правни условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 2) и нарушават принципа за равенство на страните в съдебния процес (чл. 121, ал. 1).
В искането се твърди, че чл. 78, ал. 8 ГПК и чл. 161, ал. 1, изр. 3 ДОПК създават привилегирован режим за определени субекти –администрации, юридически лица и еднолични търговци, които са защитавани от юрисконсулти, като ги поставят в по-благоприятно положение в сравнение с други лица – граждани и юридически лица, които нямат назначени юрисконсулти, и се позволява на тези привилегировани лица да претендират, и да им бъдат присъдени разноски в съдебните производства, които те не са направили.
Застъпва се разбирането, че създадената с нищо неоправдана привилегия в полза на по-силни икономически субекти от гражданите, косвено възпира последните да търсят съдебна защита на правата си – резултат, който, според сезиращия орган, представлява и отказ от правосъдие.
Вносителят се аргументира, че юрисконсултът е служител на трудов договор при съответната страна и за изпълнение на трудова функция му се дължи трудово възнаграждение, което няма никаква връзка със стойността на предмета на делото (цената на иска) и не е пропорционално по стойност с тази величина. Поддържа се, че работодателят не заплаща на юрисконсулта възнаграждение като на адвокат, и че присъждането в съдебно производство на юрисконсултско възнаграждение представлява възстановяване на разходи, които не са направени и не могат да бъдат направени, което според сезиращия орган, влиза в противоречие с принципа за присъждане единствено на направени и доказани разходи, и води до неоснователно обогатяване на страната, която е била защитавана от юрисконсулт.
Омбудсманът счита, че правилото на чл. 78, ал. 8 от ГПК нарушава изискването за равенство, защото поставя гражданите и юридическите лица в различно правно положение, в зависимост от това дали юридическите лица ползват или не юрисконсулт. Поддържа се нарушение на чл. 121, ал. 1 от Конституцията, тъй като, според вносителя на искането, оспорените два текста на ГПК и ДОПК задължават съдилищата да нарушават посочения конституционен принцип, като позволяват на съда да присъди в противоречие с изискването за ефективност и доказаност на разноски за защита, плащане на фиктивни – ненаправени разноски.
С определение от 22 март 2016 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по същество.
В допълнение към искането от 13.05.2016 г. омбудсманът е развил допълнителни съображения.
От постъпилите по делото писмени становища на конституираните заинтересовани страни, позиция за цялостна основателност на искането на омбудсмана и неговото уважаване са изразили министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Висшият адвокатски съвет.
Министерският съвет, министърът на финансите, главният прокурор и Националната агенция за приходите считат искането за неоснователно.
Според Съюза на юристите в България и Националния съюз на юрисконсултите искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
Арбитражният съд при Българска търговско-промишлена палата и Арбитражният съд при Българска стопанска камара не са изразили становище по основателността на оспорването.
Останалите конституирани по делото страни не са депозирали писмени становища в предоставения им срок.
Конституционният съд, като обсъди доводите в искането, с което е сезиран, изложените в него съображения, представените по делото становища и релевантната правна уредба, за да се произнесе, взе предвид следното:
За да се прецени по същество съответствието на оспорените две разпоредби с Конституцията следва да се обсъди същността на отговорността за разноски в съдебното производство през призмата на историческото развитие на законодателството и процесуалните права на страните.
Разпоредбите на чл. 78, ал. 8 ГПК и чл. 161, ал. 1, изр. 3 ДОПК уреждат присъждане на възнаграждение за адвокат в полза на юридически лица, еднолични търговци и администрации, ако те са били защитавани в съдебен процес от юрисконсулт. Същите вменяват на страната, по развил се неблагоприятно за нея съдебен процес, задължение да заплати разходите по водене на делото, включително и адвокатско възнаграждение, ако спечелилата страна е защитавана от юрисконсулт.
Според цитираните процесуални закони, присъжданото възнаграждение на страната за юрисконсултско процесуално представителство е в размер на минималното възнаграждение за един адвокат, съразмерно с отхвърлената или уважена част от иска и се определя по Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет (обн., ДВ., бр. 64 от 2004 г., посл. изм. ДВ., бр. 10 от 2016 г.)
В исторически план, отговорността за разноските е намерила своята процесуална уредба още в чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 08.02.1952 г., отм.). В първоначалната редакция на този текст (отм., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) е предвидено при решение в полза на държавно учреждение, предприятие, кооперация или друга обществена организация, ако страната е била защитавана от юрисконсулт, да се присъжда адвокатско възнаграждение. С изменението на чл. 64, ал. 5 ГПК отм. (обн., ДВ, бр. 105 от 08.11.2002 г.), към кръга на субектите са добавени и общините, в чиято полза при благоприятен изход на съдебното производство би могло да се присъди и адвокатско възнаграждение, ако са защитавани от юрисконсулт.
Действащият Граждански процесуален кодекс по сходен с отменения кодекс начин урежда присъждането на разноски на страна, защитавана от юрисконсулт в процеса. Според чл. 78, ал. 8 ГПК, в полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.
В първоначалната редакция на чл. 161, ал. 1, изр. 3 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидено, че на администрацията, вместо възнаграждение за адвокат, се присъжда юрисконсултско възнаграждение в размер до минималното възнаграждение за един адвокат. С изменението на чл. 161, ал. 1, изр. 3 на ДОПК (обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г.) се урежда, че на администрацията, вместо възнаграждение за адвокат, се присъжда за всяка инстанция юрисконсултско възнаграждение в размер на минималното възнаграждение за един адвокат.
И двата кодекса, чрез оспорените разпоредби, въвеждат задължение за съда, при заявено искане от спечелилата правния спор страна, която е била защитавана от юрисконсулт, да бъдат присъдени разноски за правна защита за всяка инстанция, определени като минимално адвокатско възнаграждение. Това налага съвместното разглеждане на двата оспорени текста.
В правната доктрина се приема, че отговорността за разноските в съдебното производство в чл. 81, във връзка с чл. 78 ГПК е правото на едната страна, в чиято полза съдът е решил делото, да иска и задължението на другата страна да плати направените от нея разноски. Тази отговорност се определя като гражданско облигационно правоотношение, произтичащо и уредено от процесуалния закон (Проф. Ж. Сталев, Българско гражданско процесуално право, 2012 г., стр. 378). По своята правна същност тя е обективна, безвиновна отговорност и не е отговорност за вреди, тъй като обхваща само направените разноски в съдебното производство. Изградена е върху разбирането за неоснователно предизвикан правен спор и е своеобразна санкция за това.
В размера на разноските, които се присъждат на една от страните, влизат направените от нея разходи по водене на делото, които съгласно чл. 71, ал. 1 ГПК включват държавни такси, разходи за производството (вещи лица, свидетели) и разходи за правна защита – възнаграждение за един адвокат, ако е имало такъв.
Съгласно ГПК и ДОПК отговорността за разноските се понася от страната по делото, срещу която е постановено решението. Заплащането на разноски по съдебни дела има две основни цели – да се финансира функционирането на съдебната система и да се препятства недостатъчно обмисленото отнасяне на правни спорове за разрешаване от съдилищата.
Процесуалното законодателство допуска страните в гражданското, търговското, административното производство да бъдат представлявани от пълномощници. Представителят е лицето, което упражнява процесуалните права и изпълнява процесуалните задължения на страната. Пълномощникът черпи представителната си власт от волята на представлявания. Не всяко лице може да бъде пълномощник в процеса, а само лице, което отговаря на изискванията на чл. 32 ГПК, като за гражданите то може да бъде – адвокатът, родителите, децата или съпругът на страната. За юридическите лица и едноличните търговци освен адвокатите, пълномощници могат да са и юрисконсултите или други техни служители с юридическо образование.
Разноските за правна защита на страната са част от разходите за производството и включват възнаграждението за един адвокат (чл. 78, ал. 1 ГПК). Законът за адвокатурата урежда дължимото възнаграждение за положения от адвоката труд по конкретен правен въпрос или по конкретно дело, да бъде уговорено с договор. В отношенията между адвокат и клиент е установен принципът на свободно определяне на адвокатското възнаграждение, но при съобразяване на установените нормативно минимални размери за съответните видове адвокатски дейности. С договора се удостоверява както, че разноските са заплатени, така и, че те само са договорени. Според даденото разрешение в т. 1 от Тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. по т. д. № 6/2012 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд (цитирано от вносителя и в отговорите на заинтересованите страни), процесуалният закон урежда възмездяване само на заплатените от страната разноски за адвокатска защита. Тълкувайки закона – чл. 78 ГПК и зачитайки свободата в договарянето, ограничена до отношенията между клиент и адвокат, Върховният касационен съд предвид конкретно поставените въпроси по тълкувателното дело е акцентирал върху доказване извършването на разноски от страната в полза на адвокат, за да бъдат същите присъдени по правилата на чл. 78 ГПК. Съдът не е обсъждал въпроса за възмездяване при приравненото към адвокатското, по силата на чл. 78, ал. 8 ГПК, юрисконсултско възнаграждение.
Описаният детайлно законодателен подход отчита следните принципни моменти: 1/ за юрисконсултско процесуално представителство на страната, спечелила делото, се дължи възнаграждение и 2/ частично приравняване на юрисконсулта на адвоката досежно присъжданото възнаграждение. Частично, защото при поискани разноски за юрисконсултско представителство се присъжда винаги само минималния размер на определяемото по Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет адвокатско възнаграждение, докато на адвоката е възможно и присъждане на по-голям размер, ако не е оспорен и съдът не го намали.
Прегледът на установения законодателен регламент не пояснява възприетото de lege lata разрешение (в т. ч. чрез мотивите към законопроектите), а правната доктрина, извън дословно възпроизвеждане на уредбата чрез цитиране на съответните текстове, не дава обяснение защо законодателят е счел за необходимо да възприеме подобен начин на уреждане, и по-конкретно: защо на страната, спечелила делото и представлявана от юрисконсулт, се дължи адвокатско възнаграждение, което да понесе като тежест страната, загубила делото, и защо размерът на това юрисконсултско възнаграждение се приравнява частично на адвокатското.
Конституционният съд счита, че приведените аргументи в подкрепа на искането от страна на обмудсмана и на някои от заинтересованите страни не обосновават неконституционността на атакуваните разпоредби.
Не е налице твърдяната в искането противоконституционност, основана на нарушаване принципите на правовата държава и на равенството пред закона, последното съотнесено към правото на защита и равенство на страните в съдебния процес.
Понятието за правова държава няма едно общовалидно, абсолютно очертано съдържание. Все пак, разбиранията за правовата държава имат общо ядро, чиито елементи са отричане на абсолютната власт в държавата, признаване господството на правото, инкорпориращо най-висши цивилизационни ценности, гаранции и закрила на личната и политическата свобода чрез разделяне, ограничаване и балансиране при упражняването на държавната власт, както и съдебен контрол. В своята практика Конституционният съд изрично очертава с какво съдържание е изпълнен принципът на правовата държава, за да не се натоварва той прекомерно и често с очаквания за приложението му в конституционния процес. Според Решение № 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г. „правовата държава включва упражняването на държавна власт на основата на Конституцията, в рамките на закони, които материално и формално съответстват на Конституцията, и които са създадени за запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост и правна сигурност“. Многопластовото съдържание на конституционния принцип, формирано от съчетаването на двата елемента – формалния, включващ принципа за правната сигурност и материалния, обхващащ принципа за материалната справедливост, откроява неговата специфика. Законосъобразността на държавните дейности е изискване за тяхната предвидимост, на което правната сигурност е последица (Решение №4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.).
Правната сигурност и стабилност са характеристики на правовата държава, която изисква трайно и последователно като концепция законодателно регулиране на обществените отношения (Решение № 3/2008 г. по к. д. № 3/2008 г.). Тези основни характеристики на правовата държава намират своето проявление като водещи максими в различните клонове на действащото право.
Изхождайки от този най-общ и синтезиран израз на понятието за правова държава, Конституционният съд счита, че оспорените разпоредби на чл. 78, ал. 8 ГПК и чл. 161, ал. 1, изр. 3 ДОПК не противоречат на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), поради което не са противоконституционни на това основание.
Вносителят на искането е обединил аргументите за противоконституционност по чл. 4, ал. 1 от Конституцията с тези, свързани с принципа за равенство на гражданите пред закона, поддържайки, че с оспорваните текстове от ГПК и ДОПК е създадена привилегия за някои от страните в съдебното производство – юридически лица, еднолични търговци и администрации, които разполагат с възможност да бъдат защитавани в процеса от юрисконсулт, за разлика от гражданите, които могат да получат правна защита само от адвокат.
Твърдяното от омбудсмана за поставяне в по-благоприятно положение на определени правни субекти, страни в съдебното производство, в сравнение с гражданите, които не могат да се представляват и защитават в процеса от юрисконсулти, не обосновава нарушаване на визираните по-горе принципи на Конституцията.
Равенството на гражданите пред закона е изведено като конституционен принцип, който стои в основата на гражданското общество и държавата (Решение № 14/1992 г. по к. д. № 14/92 г.). Равенството на гражданите пред закона е формулирано още и като основно право на гражданите, конкретизирано и в други разпоредби на Конституцията – чл. 19, ал. 2 и чл. 121, ал. 1, на които вносителят на искането се позовава. Равенството пред закона означава равнопоставеност на всички граждани пред закона и задължение за еднаквото им третиране от държавната власт. Принципът за равенството е равенство на гражданите пред закона, като законът може за едно и също право или задължение да предвижда диференциация, но това не води до извод за нарушаване на посочения конституционен принцип, ако диференциацията се основава на определен критерий и на него отговарят всички от една група субекти (в този смисъл Решение № 4/2014 г. по к. д. № 12/2013 г. и Решение № 6/2010 г. по к. д. № 16/2009 г.). Отсъства неравно третиране на страни в съдебното производство, принадлежащи към една и съща група правни субекти, като различията се отнасят до всяка една от двете самостоятелно оформени групи на база диференциращ критерий – физическо, съответно юридическо лице.
Ограничаването на правата и предоставяне на социални привилегии на обособени по други признаци групи граждани може да се извърши само при условия и ред, определени със закон. Поначало привилегиите са нарушения на принципа на равноправието и в правовата държава те следва да се смятат предварително изключени. Оспорваните текстове не въвеждат привилегии за определена група правни субекти, участници в съдебно производство, тъй като всички граждани (формиращи една група правни субекти като страни в съдебното производство) имат възможност да бъдат защитавани в производство пред съд от адвокат, докато възможност да ползват услуги на юрисконсулт имат юридическите лица и еднолични търговци –формиращи друга самостоятелна, различна група от участници в съдебното производство, извън тази на гражданите (физически лица).
ГПК и ДОПК третират като равнопоставени адвокатите и юрисконсултите, в качеството им на представители по пълномощие на страните в производството. Юридическите лица и едноличните търговци могат да избират дали да ползват услугите на адвокат или юрисконсулт за правно обслужване и процесуално представителство пред съдилищата. Техният статут, целите, с които се създават и организацията им на дейност, участието им в стопанския живот и сложността на правоотношенията, в които влизат, обосновават необходимостта от постоянно и незабавно (като разполагаемост и готовност), за правно съдействие на място, присъствие на правен специалист (юрисконсулт), включително и представителство, и защита пред съд. Правното положение на юрисконсулта, макар и неуредено от специален закон, предполага придобиване на права (образование, стаж, юридическа правоспособност и др.). Съществено изискване относно процесуалния представител – юрисконсулт, е да се намира в трудови (служебни) правоотношения с представлявания, респ. учреждението, където е административният орган, и да е изрично упълномощен да осъществява процесуално представителство в процеса. Характерът на правоотношението между юридическото лице или едноличния търговец и юрисконсулта е неотносимо към правото на присъждане на разноски. Достатъчно е то да съществува валидно. След като отговорността за разноските по своята същност съставлява облигационно правоотношение, произтичащо от процесуалния закон (ГПК или ДОПК), прилагайки чл. 78, ал. 8 от ГПК, съдът присъжда адвокатско възнаграждение не в полза на юрисконсулта, а в полза на страната - юридическото лице или едноличен търговец.
Необосновано е твърдението, че с оспорваните норми се създава привилегировано положение в полза на икономически по-силните субекти – държавата и търговците, съпоставено с положението на страните – физически лица. Участниците в съдебното производство самостоятелно преценяват каква ще е тяхната защита и от кого ще се осъществява. Всяка една от групите участници в съдебното производство има правната възможност да бъде защитавана от адвокат, включително всеки един гражданин. Равенството на гражданите пред закона е закрепено като конституционен принцип, стоящ в основата на гражданското общество и държавата. Този принцип е общ за цялата правна система и е основа на тълкуване и прилагане на Конституцията, както и за нормотворческата дейност. От съпоставянето на оспорваните текстове с утвърденото и ясно съдържание на принципа за равенство на гражданите пред закона се налага изводът, че соченото противоречие не е налице. Не е налице привилегия за определени правни субекти, защитавани от юрисконсулт и претендиращи присъждане на разноски за производството, като адвокатско възнаграждение, доколкото принципът за възстановяване на разходите за процесуална защита е присъщ на българския правен ред. Присъждането на направените по делото разноски цели да възмезди страната, в чиито интерес е решено делото, т. е. тя да си възстанови понесените разходи за производството. Правораздаването е публична услуга и след като юрисконсултът и адвокатът са равнопоставени в съдебното производство, осъществяват идентични процесуални действия, предвид качеството им на защитници на интересите на страните, които са ги ангажирали, законодателната преценка за използване на същият подход и при разпределение на разноските за правна защита в производството е конституционосъобразна.
Не може да бъде споделена аргументацията, че определяното юрисконсултско възнаграждение няма никаква връзка с предмета на делото (цената на иска). Подобна теза не държи сметка за особения статут на юрисконсулта, разгледан по-долу и начина на формиране на трудовото му възнаграждение. Невъзможно е изначално, при сключването на трудовото или служебното правоотношение, да се изброят предварително всички бъдещи дела, по които ще участва юрисконсулта, за да се търси директна връзка между получаваното възнаграждение по трудово или служебно правоотношение (или негов компонент) и конкретното дело.
Необосновано е и твърдението, че опасността от присъждане в тежест на гражданите на юрисконсултско възнаграждение при загубване на дело съставлява своеобразна задръжка за тях в достъпа им до съд, съответно отказ от правосъдие. Гражданите (физически лица, като страна в съдебното производство) предварително не знаят дали насрещната страна – юридическо лице, ще се представлява от юрисконсулт, адвокат или изобщо няма да изпрати процесуален представител, за да бъде посоченото твърдение предварително възпиращ фактор за неучастие в дела. Отделно от това, резултатът по делото, имащ отношение и към разноските, подлежи на преразглеждане и промяна при обжалване.
В случаи на процесуално представителство на юридически лица от адвокат, а такива има безспорно не малко на брой, аргументацията по-горе е изцяло ирелевантна, тъй като спор за присъждане на адвокатско възнаграждение в подобна хипотеза не може да има. Безпредметно е обсъждането и на хипотезата, когато юридическото лице няма да изпрати процесуален представител – юрисконсулт. Очевидно, присъждане на възнаграждение за юрисконсултско процесуално представителство не му се дължи - такива случаи също не са рядкост при дела с установена и безспорна съдебна практика и пренатовареност на юрисконсулта с дела. Възнаграждение не се присъжда, и когато макар и участвал, юрисконсултът е пропуснал или по настояване на работодателя си (вътрешни взаимоотношения), или наложен му обществен или управленски императив, не е направил искане за присъждане на разноски за правна защита.
Приравняването при определяне на размера на възнаграждението на страните, при което на страната, представлявана от юрисконсулт, се присъжда минималното адвокатско възнаграждение и различието по отношение на доказване на факта на плащане на възнаграждението от страните – презумптивно закрепено плащане от страната, представлявана от юрисконсулт и задължение за доказване на плащане от страната, представлявана от адвокат, не води до извод за противоконституционност на оспорваните разпоредби, доколкото приравняването е резултат от идентичността на осъществяваните процесуални функции, а различието – от разликите в правния статут на юрисконсулта, съответно на адвоката. Наистина при избор на адвокатска защита, страната – гражданин, юридическо лице, едноличен търговец или административен орган, е необходимо да заплати предварително възнаграждението, независимо от размера, за да може при приключване на производството да и бъде възстановен този разход. Изискването на процесуалния закон в тази насока, включително свързано и с доказване факта на заплатено адвокатско възнаграждение, е въведено в интерес не само на страната, която при благоприятен изход ще претендира разноски, но и в интерес на адвоката, който легитимирайки се в съдебното производство удостоверява и обстоятелството, че вече е получил възнаграждение по договора за правна защита и съдействие.
При правна защита, осъществена от юрисконсулт, страната не следва да доказва пряко направения разход, което не означава, че такъв не е бил направен (отсъства), не може да бъде направен или че априори не е адекватен на минималното възнаграждение на адвокат, според скалата на Наредба № 1/09.07.2004 г.
Безспорно е от една страна, че юрисконсултите работят по трудово или служебно правоотношение. В този смисъл те получават ежемесечно възнаграждение, като в длъжностните им характеристики е включено и осъществяване на процесуално представителство на страната по съдебни дела. Известно е наред с това, че в номиналното брутно изражение на работната заплата на юрисконсултите отсъства разбивка по отделни видове дейности – фиксирана сума за ежедневно правно обслужване (договори, консултации, становища и т. н.) и фиксирана сума за евентуално процесуално представителство по дела. Макар и подобна неопределеност да е налице, фактът, че работодателят включва тези различни по вид разходи във възнаграждението на юрисконсулта не може да се отрече. За работодателя съществуват и задължения по трудовото законодателство за повишаване квалификацията на работната сила и юрисконсултите в частност, за предоставяне на здравословни условия за труд, в т. ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му и др., които също налагат осъществяване на специфични разходи.
Не може да се отрече и обстоятелството, че и самият механизъм за определяне на минималния размер на адвокатските възнаграждения по Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет също избягва детайлен отговор за използвания подход за определянето им, като се основава и на размера на правния материален интерес. Последният, обаче, не винаги е водещ и определящ. Съществуват дела с огромен имуществен интерес, но които сами по себе си не са сложни нито от фактическа, нито от правна страна, и обратно – други с незначителен имуществен интерес, но изключително сложни от фактическа и правна страна. Затова стойностният критерий не винаги е най-убедителен, но при отсъствие на по-добър, следва да се възприеме като приемлив, пред риска за хипотеза, при която да не се използва изобщо какъвто и да било.
При тези данни, макар и да са налице различия в организацията и осъществяването на юрисконсултската и адвокатска дейност, по своята същност, юрисконсултското процесуално представителство пред съд е идентично, предвид съдържанието му и осъществяването му пред съдебен орган, с адвокатското представителство по дела. Този извод не изключва, напротив, обуславя използването на сходен критерий при разпределянето на разноските на страните за адвокатско, съответно юрисконсултско процесуално представителство.
Конституционният съд намира, че е допустимо и конституционно оправдано законодателно отклоняване от възприемането на количествено точно определени и изчисляеми подходи, в полза на решения, основани на сходна регламентация, за постигане на приемлив обществено оправдан интерес. След като е налице идентичност в осъществяваното процесуално представителство, то установеното законодателно разрешение за присъждане на минималния размер на адвокатското възнаграждение в полза на страната, представлявана от юрисконсулт, съставлява приемлив подход в посоченото по-горе направление и израз на осъществена законодателна симетрия (постигане на баланс), за еднаква по своята същност процесуална дейност.
Спорове за това, как се е достигнало до извод за законодателно решение за присъждане на минималното възнаграждение, а не на друг размер – занижено до ½ или ¼ от минималното или пък завишено с коефициент 1.5 или повече от минималното, са винаги възможни, но посочената неопределеност, пораждаща известна доза съмнение относно количествените параметри и механизма за определянето им, не води до диспропорционалност в настоящия случай до такава степен, че да обоснове неприемлива обществена нетърпимост, съответно неконституционосъобразност. Защото, макар и несъвършено, дадено законодателното разрешение може да се възприеме като обществено оправдано и необходимо, пред перспективата да няма изобщо такова.
Лишаването на страна в процеса от разноски за процесуална защита при позитивен развой на съдебното дело само поради обстоятелството, че правоотношението и с процесуалния представител е служебно или трудово и разкрива особености (задължения и разходи), предвид качеството на работодателя при формиране на възнаграждението, би било нарушение на правото на защита и на правовата държава. Премахването на присъждано в полза на изправната страна възнаграждение, когато е била представлявана от юрисконсулт би довело до несправедливост и несъответствие с принципа за равенство на страните в съдебния процес (чл. 121, ал. 1 от Конституцията) и би довело фактически до тяхното неравенство. Защото законът позволява страна в съдебното производство да получи правна защита не само от адвокат, но и от юрисконсулт, но едва ли би позволил присъждане на разноски в полза на спечелила страна – гражданин или юридическо лице, само в хипотеза на осъществено процесуално представителство от адвокат.
В заключение Конституционният съд намира, че оспорените чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не противоречат на Конституцията, поради което искането на омбудсмана на Република България като неоснователно следва да бъде отхвърлено.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, Конституционният съд

Р Е Ш И:

Отхвърля искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. последно изм., ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.) и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., последно доп. ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.)

Председател: Борис Велчев

11.10.2016

http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2016-10-11/istoriyata-na-edno-delo-s-toplofikatsiya-v-razgoreshten-spor

13.10.2016

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva/koga-shte-pusnat-parnoto-13-10-2016?615497

13.10.2016

http://nbox.bg/economy/item/37591-500-klienti-se-zhalvali-na-ombudsmanite-na-toplofikatziya.html

17.10.2016

От днес, 17.10., "Топлофикация София" ЕАД започва пускането на парното. Препоръчително е да се отворят винтилите на максимална степен, за да може водата да циркулира и да се избегнат въздушните джобове. Също така е добре да проверите дали измервателните уреди функционират и дали са занулени показателите за новия отоплителен сезон.

28.10.2016

http://dnes.dir.bg/news/gaz-poskapvane-bulgargaz-krajat-zhen-potok-24331532?nt=4

03.01.2017

Честита Нова 2017 година!

05.01.2017

12 практични съвета как да пестим енергия
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД·4 ЯНУАРИ 2017 Г.
Вашият радиатор има приспособление, което се нарича термостатичен вентил. Неговите възможности ще Ви вършат много работа, за да не студувате и да не се притеснявате, че ще натрупате големи показания. Има някои прости правила, чието спазване може да стопи част от сметката за парно, без да ви лиши от приятната топлина в жилището.
1. Термостатичният вентил има отделни степени, като на всяка степен приблизително отговаря определена температура в помещението. Когато го завъртите на определена степен, вие му „давате команда ” до колко градуса приблизително искате да ви е топло в стаята. Достигне ли се желаната температура, вентилът автоматично притваря достъпа на топлина до радиатора.
2. Не „забравяйте” вентила максимално отворен през целия сезон, защото тогава той няма да „разбере” кога автоматично да затвори достъпа на топлина в радиатора, независимо, че в помещението вече е достатъчно топло. Не забравяйте да „командвате” вентила!
3. Не се стремете да поддържате еднаква температура в цялото жилище, защото това не е икономично.
4. Не си мислете, че ако оставите включен само един радиатор и отворите широко вратите, ще топлите останалите помещения и ще икономисате от сметката. Работещият радиатор постоянно ще консумира големи количества енергия, за да поддържа зададената чрез термостатичния вентил температура в широкото пространство.
5. Температурата в спалните през нощта може да бъде по-ниска, без да се наруши комфорта на спящите.
6. Ако сутрин всички излизат от дома, не е добре напълно да затворите вентилите на радиаторите. Вечерта ще е нужна много повече енергия, за да стоплите изстиналите помещения. Най-добре е вентилите да се оставят на 1 или 2 степен.
7. Когато се налага по-дълго време да отсъствате от жилището, не затваряйте вентила докрай. Оставете го на делението *. Така в помещението ще се поддържа минимална температура /6-7 градуса/ и дори навън да скове страшен студ, радиаторите няма да замръзнат и да стане авария.
8. Ако искате да се проветри помещението, вентилът се завърта на знак звездичка * и прозорците се отварят широко за 5 минути.
9. Термостатичният вентил не трябва да се оставя дълго време под прякото действие на студения въздух, защото тогава той се отваря автоматично на максимална степен и консумацията на енергия от радиатора е много голяма. Ако искате да се убедите в това, можете да опитате, но не избирайте да пробвате действието на вентила в най-студения зимен ден.
10. Завесите пред радиаторите, както и декоративните решетки пречат на вентила да си върши работата. Те ограничават едно малко пространство, което бързо се стопля и вентилът затваря, защото счита, че е постигната зададената температура. В останалата част от помещението остава студено. Тогава потребителят си включва радиатора на по-висока степен и пак се получава същия резултат. Така се намалява ефективността от работата на вентила и се изразходва излишно много енергия.
11. Не слагайте мебели точно пред радиаторите, защото те са препятствие пред достъпа на топлина към помещението. Тогава част от топлината отива към стената и навън, а според експерти това води до увеличение на консумацията на топлинна енергия с 10-20%.
12. Жилището не бива да се претопля. Европейски експерти са изчислили, че понижението на температурата в дома с 1 градус е равно на около 6% икономия на енергия.

Jan. 16, 2017

Проверка на уредите през отоплителния сезон.

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva/bdzh-pod-pritsel-kak-tezhkata-zima-udari-zhelezopatniya-transport-16-01-2017?630280