Медиацията е прагматичен начин за решаване на спора. На практика - подпомагани преговори, в които страни в спор, заедно с адвокатите си и един или двама неутрални посредници могат да обсъдят благоприятните начини за решаване на спора.  С използването на медиацията може не само да се „потуши“ навреме започващ конфликт, но и да се намери изход от задънената улица с минимални финансови и времеви загуби, да се съхранят отношенията, да се запази репутацията и да се избегнат съдебните рискове. Процедурата е доброволна и страните трябва да достигнат сами до решение, което да ги удовлетворява. Медиаторът ръководи процедурата, но не определя решението.

 

В Правилата за организация и дейността на обществените посредници е посочено че:

Чл. 2.(2) Обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД съдействат и за решаване на споровете между „Топлофикация София“ ЕАД и клиентите на дружеството или други лица във взаимен интерес;

Чл. 3.(1) При осъществяване на дейността си обществените посредници на „Топлофикация София“ ЕАД се ръководят от следните принципи:

1. законност;

2. независимост, обективност и безпристрастност;

  1. справедливост;
  2. прозрачност и публичност;
  3. хуманност;
  4. толерантност.

(2) Обществените посредници  на „Топлофикация София“ ЕАД осигуряват равни възможности на всички граждани за защита правата и законните им интереси, независимо от техните пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, социален произход, възраст, образование, материален статус, политически пристрастия и други.

Чл. 4. (1) Обществените посредници:

3. извършват помирителни услуги чрез посредничество между „Топлофикация София“ ЕАД и граждани за преодоляване на противоречията и споровете между тях и примиряване на позициите им;

Гергана Николова е вписана с №20151203005 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България.

Деян Дянков е вписан с№20170116017 в Единния регистър на медиаторите към Министерство  на правосъдието на Република България.